สธ.อนุมัติให้หน่วยงานรัฐปลูก"กัญชง"ใน6จังหวัดภาคเหนือแล้ว

  • วันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 15:36 น.

สธ.อนุมัติให้หน่วยงานรัฐปลูก"กัญชง"ใน6จังหวัดภาคเหนือแล้ว

สธ.อนุมัติหน่วยงานรัฐปลูกกัญชงแล้วใน 6 จังหสวัดภาคเหนือ ขณะที่ป.ป.ส.เผยส่งเสริมปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจรัฐยังต้องคุม เหตุยังเป็นยาเสพติดประเภท5

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการควบคุมและกำกับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกเฮมพ์(กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและในเชิงอุตสาหกรรม

นายประยูร กล่าวว่า ในระยะ 3 ปีแรกของการบังคับใช้กฎกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะอนุญาตให้ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ได้เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้น โดยวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตเฉพาะกรณีการผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ในครัวเรือน ใช้ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ เพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์รับรอง ลำต้นสด หรือส่วนอื่นๆ และเพื่อใช้ประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด

โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องมีแผนการผลิต การจำหน่าย การใช้ประโยชน์ตามขั้นตอนที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ และกำหนดบทบาทหน้าที่ รวมถึงความพร้อมในการดำเนินการตามแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับในปี 2561 จนถึงขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุญาตให้หน่วยงานรัฐปลูกกัญชงแล้วใน 6 จังหวัด 15 อำเภอ คือ จังหวัดเชียงใหม่ 4 อำเภอ  จังหวัดเชียงราย 3 อำเภอ จังหวัดน่าน 3 อำเภอ  จังหวัดตาก 1 อำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 อำเภอ  และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ

ด้าน นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อนำเส้นใยมาผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า นั้นยังต้องมีการควบคุมจากภาครัฐ ทำให้ กัญชง ยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยในอนาคตจะพิจารณาให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชงได้มากขึ้นนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากเส้นใย และหลังจากนั้น 3 ปี จะพิจารณาเพื่อขยายขอบเขตการปลูก รวมไปถึงพิจารณาให้ประชาชนสามารถปลูก เพื่อทำรายได้พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจได้ต่อไป

ข่าวอื่นๆ