ผู้ประกอบการตากถกปลัดแรงงานแก้ปัญหาต่างด้าว

  • วันที่ 07 ต.ค. 2557 เวลา 21:56 น.

ผู้ประกอบการตากถกปลัดแรงงานแก้ปัญหาต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ จ.ตากขอให้แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน หารือข้อราชการเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานในพื้นที่ จ.ตาก กับหอการค้าจังหวัดตาก นำโดยนายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายสมมาตร ขุนเศรษฐ อดีตเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคณะ โดยพลเอกกิตติ ปทุมมาศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พลเอก อรรถนพ ศิริศักดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมรับฟังข้อหารือ

นายนคร เปิดเผยว่า ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และผู้ประกอบการ จ.ตาก ต้องการให้กระทรวงแรงงานแก้ไขปัญหาแรงงานเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน โดยเฉพาะที่ อ.แม่สอด เนื่องจากภายหลังนำแรงงานไปขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว แต่แรงงานกลับหนีเข้าไปทำงานในจังหวัดอื่นๆ ส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้เสนอให้กระทรวงแรงงานเร่งบังคับใช้ มาตรา 14 ตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ที่กำหนดว่าคนต่างด้าวอาจจะใช้เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางเข้ามาแทนหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ เพื่อแก้ไขปัญหาเนื่องจากมาตรา 14 ดังกล่าวจะกำหนดพื้นที่การทำงาน และกิจการที่อนุญาตภายในพื้นที่ชายแดน และจะตอบโจทย์รัฐบาลที่กำลังจะเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ในที่ประชุมยังหารือเรื่องหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่ทำให้การบังคับใช้มาตรา 14 ล่าช้า เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่มีเพียงหนังสือผ่านแดน (บอร์เดอร์พาส) แต่ไทย ไม่ตีความว่า บอร์เดอร์พาส สามารถใช้แทนพาสปอร์ตในการเข้ามาทำงานในช่วงระยะสั้นได้ จึงได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน ไปหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้

"หากไม่สามารถหาข้อยุติได้ จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อชี้ขาด ซึ่งจะต้องทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันว่าคำว่า ‘เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง’ ในความคิดเห็นของปลัดกระทรวงแรงงานต้องหมายถึงหนังสือผ่านแดน (บอร์เดอร์พาส) ด้วย" นายนคร กล่าว

สำหรับมาตรา 14 ตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 “คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อาจได้รับอนุญาตให้ทำงานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กำหนดได้ ทั้งนี้ เฉพาะการทำงานภายในท้องที่ที่อยู่ติดกับชายแดนหรือท้องที่ต่อเนื่องกับท้องที่ดังกล่าว

คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวพร้อมกับแสดงเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางต่อนายทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ในการออกใบอนุญาต ให้นายทะเบียนระบุท้องที่หรือสถานที่ที่อนุญาตให้ทำงาน ระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำงาน ประเภทหรือลักษณะงาน และนายจ้างที่คนต่างด้าวนั้นจะไปทำงานด้วย ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกระทรวง

ความในมาตรานี้จะใช้บังคับกับท้องที่ใด สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติใด เพื่อทำงานประเภทหรือลักษณะใด ในช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาลใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยปราประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

ข่าวอื่นๆ