เรียกร้องชาวพุทธปกป้อง Mes Aynak

วันที่ 02 มี.ค. 2556 เวลา 18:57 น.
เรียกร้องชาวพุทธปกป้อง Mes Aynak
รัฐสภาจัดบรรยายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak แนวร่วมเรียกร้องชาวพุทธทั่วโลกร่วมปกป้องรักษา

นาเดีย ทาร์ซี ประธานสมาคมปกป้องโบราณสถานแห่งอัฟกานิสถาน กล่าวในการสัมมนา การพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak แห่งอัฟกานิสถาน ว่า  ในอดีตสมัยครั้งพุทธกาลบริเวณนี้ เรียกว่า กัณฑะระ อยู่ทางตอนเหนือของปากีสถานหรือทางตะวันออกของอัฟกานิสถานในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการสันนิษฐานและขุดค้นพบโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาครั้งแรกในปี 1975 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับสมัยโซเวียตยึดครองอัฟกานิสถาน ทำให้โบราณวัตถุที่ขุดพบเสียหายมาก ต่อมาภายหลังจากสิ้นสุดสงครามเย็น สหรัฐได้เข้ามามีบทบาทในอัฟกา การขุดหาโบราณวัตถุก็ดำเนินการอีกครั้งจนกระทั่งการทำเจรจาตกลงมอบสัมปทานทำเหมืองแร่แก่รัฐบาลจีนในบริเวณดังกล่าว ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงานจึงอยากขอความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม อัฟกา ให้มีการสงวนพื้นที่ขุดค้นแหล่งโบราณวัตถุทางพุทธศาสนา เพื่อชะลอการขุดเจาะเหมืองแร่ และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หรือดำเนินการจัดการแสดงและเป็นที่สำหรับเก็บรักษาวัตถุสำคัญทางพุทธศาสนา และขอความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้การสนับสนุนการโยกย้ายวัตถุ เนื่องจากกฎหมายอัฟกาไม่อนุญาตให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุออกนอกอาณาเขตที่ขุดพบ ทั้งนี้จะต้องมีการเร่งดำเนินการจากทุกภาคส่วน

ดร.รอยส์  วิลลส์ นักวิจัยด้านวัฒนธรรมและพุทธศาสนาในเอเชียใต้ กล่าวว่า โบราณสถานของอัฟกามีขนาดใหญ่มาก แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการเร่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ซึ่งในบริเวณเดียวกันนี้ได้มอบสัมปทานให้แก่รัฐบาลจีนแล้ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกต้องร่วมกันปกป้องและรักษาโบราณวัตถุไว้

พระเมธี ธรรมภาจารย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมนุษย์มุ่งวัดคุณค่าทางวัตถุ เป็นสังคมแสวงหากำไร ไม่คำนึงถึงคุณค่าของศาสนาและจิตใจ อัฟกานิสถานเป็นประเทศหนึ่งที่ยังมีความยากจนอยู่จึงให้สัมปทานเหมืองแร่ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ แต่ทั้งนี้เงินที่ได้จะกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียว เราไม่สามารถทำให้ประเทศที่ยากจนจะสามารถร่ำรวยได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ชาวพุทธจึงควรให้ความสำคัญกับโบราณสถานทางพุทธศาสนา ปกป้อง รักษาร่วมกันทั้งภายในและต่างประเทศ อีกทั้งความหละหลวมของการรวมกลุ่มของชาวพุทธทำให้พลังในความร่วมมือลดลง

นายสมภพ เสริมสวัสดิ์ นักการทูตกลุ่มงานตะวันออกกลางและแอฟริกา กล่าวว่า ปัจจุบันอัฟกานิสถานเป็นรัฐล้มเหลว เกิดการแทรกแซงจากนานาชาติ ภายหลังจากการขับไล่อำนาจของโซเวียตแล้วนั้น ก็เกิดการเข้ายึดครองโดยรัฐบาลตาลีบัน ระบบเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานได้รับการให้ความช่วยเหลือจากสหรัฐ และกองกำลังนาโต้ที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลขณะนี้ จึงทำให้ไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าภายหลังปี2557 ที่สหรัฐถอนกองกำลังและความช่วยเหลือออกจากอัฟกานิสถาน จะเป็นไปในทิศทางใด

นายกนก แสนประสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ในอดีตบริเวณนี้คือแคว้นกัณฑะระ เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ต่อมาจีนสามารถยึดครองแคว้นนี้ได้ จึงได้ยึดครองพระเขี้ยวแก้ว โดยอัญเชิญไปที่กรุงปักกิ่ง ประเทศไทยเคยอัญเชิญมาไว้ที่พุทธมณฑลเพื่อให้ประชาชนได้สักการะ ทั้งนี้ชาวพุทธจึงต้องตระหนักถึงการทำนุบำรุง ศาสนา ปกป้อง รักษาสมบัติอันเป็นของศาสนิกชนร่วมกัน

นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก กล่าวว่า การปกป้องพุทธสถานควรเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลก ไม่ใช่หน้าที่ของใครหรือชาติใดเท่านั้น จำเป็นจะต้องมีความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินการร่วมกัน กรณีของการทำเหมืองในบริเวณ Mes aynak ก็ได้เกิดการร้องเรียนผ่านองค์การยูเนสโก