วิบูลย์ต้อนรับนศ.วปอ.ดูงานมท.

  • วันที่ 16 ต.ค. 2555 เวลา 18:34 น.

วิบูลย์ต้อนรับนศ.วปอ.ดูงานมท.

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรดูงานกระทรวงมหาดไทย ปลัดฯวิบูลย์ระบุคนมหาดไทยต้องนำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่16 ต.ค. นักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 55 จำนวน 108 คน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)รุ่นที่ 26 จำนวน 115 คน และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง (วปม.)รุ่นที่ 6 จำนวน 61 คน เดินทางมาศึกษาดูงานในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวิบูลย์  สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายวิบูลย์ ได้บรรยายภารกิจสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยในช่วง 4 ปี ระหว่าง พ.ศ.2555-2558 ว่า  หัวใจหลักในการทำงานคือ การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ จะมีบทบาทสำคัญเป็นกลไกขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในระดับพื้นที่ เพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ต้องส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนดูแลตนเองให้เกิดความเข้มแข็ง หากเกินอำนาจหรือเกินความสามารถของชุมชน ผู้ว่าฯ และนายอำเภอต้องเข้าไปดูแล และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยบูรณาการการทำงานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ภารกิจที่สำคัญของกระทรวง ขณะนี้มี 12 เรื่อง คือ 1.การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 2.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.การบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและการเร่งรัดช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย 4.สร้างความสงบสุขให้กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6.การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (เอสเอ็มแอล)

นอกจากนั้น 7.ยกระดับสินค้าโอท็อป 8.อำนวยความเป็นธรรมในสังคม 9.เร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 10.การเสริมสร้างระบบคุณธรรมและนำบริการที่ดีสู่ประชาชน 11.ส่งเสริมการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ และ 12.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินในทุกระดับ

ข่าวอื่นๆ