สธ.สั่งอสม.เร่งทำความเข้าใจต่อยอดโครงการ30บาท

วันที่ 25 ส.ค. 2555 เวลา 20:41 น.
กระทรวงสาธารณสุข ให้ อสม. ทั่วประเทศ 1 ล้านคน เร่งทำความเข้าใจนโยบายให้ประชาชนร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาท  โครงการเริ่ม 1 กันยายน นี้

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิด โครงการรัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์แสดงสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จ.อุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 5 กองทุน 6 นโยบายของรัฐบาล โดยในงานมีการจัดนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ ของกองทุนและนโยบายรัฐบาล เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ

รมช.สาธารณสุข  ยังได้กล่าวถึงการต่อยอดบริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค เป็น 30 บาทยุคใหม่เพื่อสุขภาพคนไทยที่ยั่งยืน ประชาชนเจ็บป่วยลดลง  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนร่วมจ่ายค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาท เฉพาะกลุ่มประชาชน 25.9 ล้านคน ที่อยู่นอกเหนือการได้รับยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียม โดยการเก็บค่าใช้จ่าย 30 บาท จะเก็บเฉพาะในกรณีที่ได้รับยาหลังตรวจรักษาที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลภาครัฐทุกสังกัด รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการด้วย  ซึ่งจะมีการพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นเช่น ให้สิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการได้บ่อยขึ้นปีละไม่เกิน 4 ครั้ง เป็นต้น ทั้งนี้ สธ.ขอให้อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ทั่วประเทศประมาณ 1 ล้านคน เร่งทำความเข้าใจการร่วมจ่ายกับประชาชน หากประชาชนท่านใดที่ไม่ต้องการจ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท ก็สามารถใช้สิทธิได้ทันที

สำหรับ ประชาชนที่ได้รับยกเว้น 21 กลุ่ม อาทิ  1.ผู้เข้ารับบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่ระดับต่ำกว่าโรงพยาบาลชุมชน 2.ผู้มีรายได้น้อย 3.ผู้นำชุมชน  4.อสม.ทั่วประเทศ  5.ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี 6.เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 7.คนพิการ  8.พระภิกษุ สามเณรฯ 9.ทหารผ่านศึก  10.นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

11.นักเรียนทหารและทหารเกณฑ์ 12.ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว 13.อาสาสมัครมาลาเรียตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุขและบุคคลในครอบครัว 14.ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลในครอบครัว 15.ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน 16.ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 17.สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาด  18 ครั้งขึ้นไป 18.หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม 19.อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 20.อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก  และ 21.บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ

บทความแนะนำ