posttoday

“ภูมิธรรม” ชวนผู้ประกอบการ MSME ร่วมโครงการ BDS สสว.

11 กรกฎาคม 2567

ประธานอนุกรรมการยุทธศาสตร์ สสว. เชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่ม MSME เข้าร่วมโครงการ BDS เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย สร้างแต้มต่อธุรกิจ

นายธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานอนุกรรมการยุทธศาสตร์ สสว. เปิดเผยถึงโครงการโครงการ BDS หรือ Business Development System ว่า โครงการ BDS มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSME ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ 
     
1) ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ เช่น การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาต เช่น อย., มผช., ISO, GMP, HACCP, P-mark และมาตรฐานอื่นๆ 
     
2) ด้านการพัฒนาช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ MSME สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งการจัดจับคู่ธุรกิจและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการค้าด้วยระบบ Online ผ่าน Platform ที่มีชื่อเสียง 
     

3) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า      
     
4) ด้านการพัฒนาและบริหารธุรกิจ โดย สสว. จะให้บริการด้านการอบรมเชิงลึกเพื่อให้ได้ใบรับรองตามที่กฎหมายกำหนดและให้บริการอบรมอบรมแบบ in-House training เช่นการอบรมด้านการจัดทำบัญชี การเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ หรือแม้กระทั่ง ดิจิทัล/AI training เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ โดย สสว. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย (co-pay) ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  ในสัดส่วนร้อยละ 50-80% วงเงินอุดหนุนตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาทต่อปี ตามขนาดของธุรกิจ
        

“ในเรื่องการดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบการ ทางท่านภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ความสำคัญในการดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในกลุ่ม MSME ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยเหตุนี้การวางโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนผู้ประกอบการ MSME จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถแข่งขันในตลาดได้ ระบบ BDS ของ สสว. ถือได้ว่าเป็น One stop solution ให้กับผู้ประกอบการ MSME เพื่อเพิ่มแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการให้สามารถต่อยอดธุรกิจของตนได้” นายธิติวัฐ กล่าว

 

สำหรับ ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการ MSME เข้าร่วมโครงการกว่า 31,200 ราย โดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการภายใต้ระบบ BDS กว่า 205 หน่วยงาน