posttoday

ดีป้า ประกาศ 35 ศูนย์ซ่อมโดรนเกษตรเฟสแรก ขับเคลื่อนระบบนิเวศโดรนการเกษตร

08 กรกฎาคม 2567

ดีป้า เผยความคืบหน้าโครงการชุมชนโดรนใจ ประกาศศูนย์ซ่อมโดรนเพื่อการเกษตรเฟสแรก 35 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้าอนุมัติครบ 50 ศูนย์ภายในเดือนก.ค. 67 พร้อมเปิดผู้เข้าร่วมโครงการรอบ 3

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล ยกระดับชุมชนด้วยเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับการรับรองมาตรฐาน dSURE มั่นใจโดรนปลอดภัย ตรงปกไม่โดนหลอก ควบคู่การพัฒนาความรู้และทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบินและการซ่อมบำรุงโดรนแก่เกษตรกรและชุมชนทั่วประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านธุรกิจซ่อมบำรุงเดิมไปสู่ศูนย์ซ่อมโดรนเพื่อการเกษตร โดยตั้งเป้าหมายภายในระยะเวลา 1 ปี เกิดศูนย์ซ่อมโดรนเพื่อการเกษตรทั่วประเทศ 50 ศูนย์ เกิดการใช้งานโดรน 500 ชุมชน หรือกว่า 10,000 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านไร่

ปัจจุบัน ดีป้า ได้อนุมัติศูนย์ซ่อมโดรนเพื่อการเกษตร รวมทั้งสิ้น จำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 แห่ง ภาคกลางและภาคตะวันตก 5 แห่ง ภาคตะวันออก 2 แห่ง และภาคใต้ 1 แห่ง ทั้งนี้อยู่ระหว่างการเร่งพิจารณาอนุมัติศูนย์ซ่อมโดรนเพื่อการเกษตรจากกลุ่มชุมชนและช่างชุมชนให้ครบ 50 แห่งทั่วประเทศ ภายในเดือนก.ค. 2567 เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ซ่อมโดรนเพื่อการเกษตรให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนบินได้ ซ่อมเป็น โดยศูนย์ซ่อมโดรนเพื่อการเกษตร 1 แห่ง จะรองรับการให้บริการชุมชนใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 10 ชุมชน 

นอกจากนี้ ยังเร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการบิน การออกใบอนุญาต และการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร ที่เกิดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับเอกชน บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private & Public Investment) เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนักบินและช่างซ่อมบำรุง ออกใบรับรองเพื่อขอใบอนุญาตนักบินโดรนและให้บริการขึ้นทะเบียนโดรน 5 ศูนย์ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงระบบ Academy and Licensing Platform และหลักสูตรฝึกอบรมโดรนที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะนักบินโดรนกว่า 1,500 คน และช่างซ่อมบำรุงโดรนไม่น้อยกว่า 100 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี

นอกจากนี้ดีป้ายังได้เปิดรับสมัคร กลุ่มชุมชน-ช่างชุมชน เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) รอบ 3 เพื่อรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร พร้อมพัฒนาทักษะการบินโดรน การซ่อมโดรนเพื่อการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพใหม่ ตอบโจทย์การขับเคลื่อนชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กระจายตัวและทั่วถึงในวงกว้าง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มผลผลิต ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่อย่างยั่งยืน

สำหรับคุณสมบัติของกลุ่มชุมชนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นกลุ่มชุมชนที่มีการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนและมีการจดทะเบียน หรือจัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การผลิต การค้า หรือบริการในชุมชน โดยมีหน่วยงานรัฐเป็นผู้รับรองการจดจัดตั้งกลุ่ม หรือการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมตามที่กฎหมายให้อำนาจ เช่น วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ สภาองค์กรชุมชน และเกษตรแปลงใหญ่ โดยต้องมีสมาชิกในกลุ่มไม่น้อยกว่า 20 ครัวเรือน ส่วนช่างชุมชนต้องเป็นร้านให้บริการงานช่างในชุมชน หรือเป็นผู้ที่มีความรู้และชำนาญในงานช่าง ที่มีความต้องการเปิดธุรกิจบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงโดรนเพื่อการเกษตรในชุมชน