posttoday

ธ.ไทยเครดิต ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% หนุนธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีฟื้น

17 พฤษภาคม 2567

ธนาคารไทยเครดิต ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ย บรรเทาปัญหาหนี้ครัวเรือน และสนับสนุนให้ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีสามารถฟื้นตัวในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) หรือ CREDIT เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย 

โดยธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ให้ลูกค้าบุคคล รวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีสามารถประคับประคองและนำพาธุรกิจผ่านพ้นช่วงเวลาอันท้าทายนี้ไปได้ด้วยดี

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นไปตามมติประชุมคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการแก้หนี้อย่างยั่งยืน และการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ

“นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นต้นมา ตลอดจนปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และความขัดแย้งระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี และลูกค้าบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ธนาคารไทยเครดิตได้เฝ้าติดตามและเข้าใจในสถานการณ์ดังกล่าวและเห็นด้วยกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา จึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว”

สำหรับนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 200,000 บาท และลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันและมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยลูกค้าต้องมีวงเงินกู้กับธนาคารไม่เกิน 2 ล้านบาท และได้รับการเบิกใช้ภายในวันที่ 31 มี.ค.2567 รวมถึงต้องไม่เป็นลูกค้าที่อยู่ในโครงการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้หรือเป็นหนี้ NPL โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.2567 เป็นต้นไป

ธ.ไทยเครดิต ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% หนุนธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีฟื้น