posttoday

"ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์" หนุนองค์ความรู้เทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิต

09 กรกฎาคม 2567

อว. เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์” หนุนองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเฝ้าระวัง เตือนภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ศูนย์ปฏิบัติการแรกที่มีพันธกิจในการเฝ้าระวัง เตือนภัย ให้ความรู้ และป้องกันแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เตือนภัยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้ แจ้งเตือนสถานการณ์ ให้ข้อแนะนำแก่ประชาชน และร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่บูรณาการกับท้องถิ่นและภาคประชาสังคม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งถือเป็นการทำงานให้เกิดพลังร่วมสู่การดูแลประชาชนโดยตรง

\"ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์\" หนุนองค์ความรู้เทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิต

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. ได้มีนโยบายนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ อย่าง “DSS team” ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างถูกต้องและรวดเร็ว แต่ DSS team เพียงหน่วยเดียว ไม่สามารถแก้ไขทุกเรื่องได้ อีกทั้งหน่วยงานใน อว. มีศักยภาพสูงทั้งบุคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ พร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตนจึงมอบหมายท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสานงานหารือกับหน่วยงานใน อว. เพื่อร่วมบูรณาการปฏิบัติภารกิจนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศ

\"ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์\" หนุนองค์ความรู้เทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิต

ขณะที่ นายแพทย์รุ่งเรือง ให้ความเห็นว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดประเด็นปัญหาหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การรั่วไหลของสารอันตราย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยความห่วงใยและวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. จึงได้สั่งการให้หน่วยเคลื่อนที่เร็ว “DSS team” ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ออกปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุ และร่วมแก้ปัญหากับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ตามที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ อว. เพียงหน่วยเดียวไม่สามารถครอบคลุมในทุกมิติของปัญหาหรือสถานการณ์ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. จึงดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมของหน่วยงานในสังกัด อว. ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชน

โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าวจะดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายหน่วยงานของกระทรวง อว. ดังนั้น ประชาชนหรือหน่วยงานสามารถแจ้งปัญหาผ่านสายด่วน 1313 Facebook ผู้พันวิทย์ อว. และ Line OA ผู้พันวิทย์ อว. โดยจะมีทีมงานส่วนกลางเป็นผู้รับเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมปฏิบัติการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง สอดรับกับความคาดหวังและความต้องการของประชาชน และในอนาคตจะขยายขอบข่ายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงถือเป็นการทำงานเชิงรุกก่อให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น