posttoday

"โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร" ลดปล่อยคาร์บอน 47,000 ตัน/ปี

28 มกราคม 2567

ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีลงพื้นที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เยี่ยมชม โซลาร์เซลล์ ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality

ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีลงพื้นที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เยี่ยมชม โซลาร์เซลล์ ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality 
 

\"โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร\"  ลดปล่อยคาร์บอน 47,000 ตัน/ปี

ดร.ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (H.E. Dr. Frank-Walter Steinmeier) ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมด้วยภริยา และคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยในรอบ 22 ปี และได้ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี (Hydro-floating Solar Hybrid) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า เตรียมขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน และพลังงานระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมชม โซลาร์เซลล์ ลอยน้ำไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลก ที่เขื่อนสิรินธรด้วย สำหรับ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ใช้เทคโนโลยีด้านระบบควบคุมของบริษัท ซีเมนส์ จำกัด จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นโรงไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกของ กฟผ. ที่นำแสงอาทิตย์และน้ำซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid) เพื่อลดข้อจำกัดในการผลิตไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

\"โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร\"  ลดปล่อยคาร์บอน 47,000 ตัน/ปี
 

ซึ่ง กฟผ. ได้พัฒนาระบบควบคุมและบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) เพื่อบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้นานขึ้น เสริมความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงประมาณ 47,000 ตัน/ปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกป่า 37,600 ไร่ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 

\"โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร\"  ลดปล่อยคาร์บอน 47,000 ตัน/ปี

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นหนึ่งในโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดของ กฟผ. จากทั้งหมด 16 โครงการ ใน 9 เขื่อนทั่วประเทศ มีกำลังการผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าฯ แห่งนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ จ.อุบลราชธานี มีทางเดินชมธรรมชาติที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านพลังงานหมุนเวียนแห่งใหม่ ที่สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม 

\"โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร\"  ลดปล่อยคาร์บอน 47,000 ตัน/ปี