logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
กศน. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และร่วมถอดบทเรียนในการลงพื้นที่ สำนักงาน กศน.สัญจร  ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

กศน. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และร่วมถอดบทเรียนในการลงพื้นที่ สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

15 กันยายน 2565

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. และ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. ร่วมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้การกำกับ ดูแล และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ในการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565

โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. /ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม./จังหวัด และอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง และรับฟังการถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 ฐาน การเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ  กศน.เพื่อประชาชน "กศน.ก้าวใหม่ :ก้าวแห่งคุณภาพ" โดยในช่วงท้าย เลขาธิการ กศน. ได้กล่าวสรุปและกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อเป็นการพัฒนาการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพต่อไป

ณ ห้องประชุมประถม ศ.อ.ศ.อ. อนุสรณ์ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

กศน. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และร่วมถอดบทเรียนในการลงพื้นที่ สำนักงาน กศน.สัญจร  ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

กศน. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และร่วมถอดบทเรียนในการลงพื้นที่ สำนักงาน กศน.สัญจร  ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี