logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

วธ.ชวนเด็ก-เยาวชน และบุคคลทั่วไปเปิดเวทีผลิตภาพยนตร์สั้น ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”

22 สิงหาคม 2565

รณรงค์-สร้างค่านิยม-ส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ-ใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท

วธ.ชวนเด็ก-เยาวชน และบุคคลทั่วไปเปิดเวทีผลิตภาพยนตร์สั้น  ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย”

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.การสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2.การส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ พฤติกรรมการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์เฝ้าระวังและตรวจสอบสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 3.การบูรณาการกลไกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะ และ 4.การพัฒนาและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนดังกล่าว ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย” เพื่อเป็นการรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และวิถีชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย

ปลัด วธ. กล่าวว่า วธ. จึงเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานในนามบุคคล นิติบุคคล หรือทีมและหากเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 5 คน โดยส่งผลงานได้จำนวน 1 ผลงาน ต่อ 1 คน หรือ 1 นิติบุคคล/ทีม เท่านั้น ซึ่งถ่ายทำภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับหัวข้อ “วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย” ความยาว 5 - 7 นาทีรวมไตเติ้ล โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียงชื่อเสียง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวด หรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน และต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับวิธีการตัดสินในกิจกรรมดังกล่าวจะมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์สั้นให้ได้รับรางวัลรวมกว่า 270,000 บาท โดยแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท ทั้งนี้ทุกคนที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วย อย่างไรก็ดีผู้สนใจกิจกรรมดังกล่าวสามารถส่งไฟล์ผลงานภาพยนตร์สั้นและไฟล์เอกสารแนวคิดในการสร้างผลงานภาพยนตร์สั้นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. และสามารถดูรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th/surveillance และ Facebook Fanpage กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม