logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ไทยออยล์คว้ารางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564

ไทยออยล์คว้ารางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564

27 พฤษภาคม 2565

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2564

โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการธุรกิจของไทยออยล์ที่ดำเนินกิจการด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถงหน้าห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

รางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นหนึ่งในโครงการมอบรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  ดำเนินการภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลภายในองค์กร ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน ส่งข้อมูลเข้ารับการพิจารณา เพื่อยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีความพยายามสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยผ่านการดำเนินงานของตนเอง