logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

11 เมษายน 2565

นำโดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับความพร้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

โดยมีนางขวัญใจ ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการอุทยานฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของอุทยาน ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการดำเนินงานของอุทยานฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการถูกปรับลดงบประมาณดำเนินงานลงร้อยละ 40 ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบูรณะซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์ และการจัดซื้ออาหารสัตว์น้ำในศูนย์แสดงสัตว์น้ำของอุทยานฯ ตลอดจนการขาดแคลนสัตวแพทย์เพื่อรักษาสัตว์น้ำที่เจ็บป่วย ทำให้ต้องสูญเสียสัตว์น้ำมูลค่าสูงไป

คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะว่าอุทยานฯ ควรสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการช่วยสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำโดยอาจแลกเปลี่ยนกับการติดตั้งป้ายโฆษณาภายในอุทยานฯ รวมถึงควรเพิ่มการตลาดให้อุทยานฯ เป็นที่รู้จักและจดจำของประชาชนมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด อาจใช้รูปแบบของการจัดกิจกรรมร่วมกับเทศกาลของภาคเอกชน เช่น เทศกาลดนตรี เทศกาลอาหารทะเล เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการประสานและขับเคลื่อนงบประมาณสนับสนุนภารกิจของอุทยาน เพื่อให้เกิดการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนของประเทศ

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

จากนั้นคณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการทางด้านดาราศาสตร์ อวกาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 โดยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของพระองค์ ในการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ของไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติจวบจนถึงปัจจุบัน