กรมการจัดหางาน หารือผู้แทน ILO เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย

วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 10:57 น.
กรมการจัดหางาน หารือผู้แทน ILO เกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับผู้แทน ILO   ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การประชุมจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือเพื่อระบุขอบเขตความร่วมมือที่มีศักยภาพร่วมกันด้านการจ้างงานเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) ระหว่างรัฐบาลไทยและ ILO ในปี 2563 รวมถึงส่งเสริมโอกาสการจ้างงาน การพัฒนาทักษะ ความสามารถในการจ้างงาน และการแนะแนวอาชีพ โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนหญิงและผู้พิการหญิง  

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจ้างงานเยาวชนในประเทศไทยนั้น พบว่า ยังคงมีช่องว่างระหว่างความสามารถและความต้องการแรงงานที่ไม่ตรงกัน และอัตราการว่างงานของเยาวชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี 2553 แต่ภาพรวมของอัตราการว่างงานทั้งหมดก็ยังคงต่ำ ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19  เยาวชนหญิงมีแนวโน้มจะว่างงานมากกว่าเยาวชนชาย สัดส่วนขนาดใหญ่ของแรงงานเยาวชนเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมและการบริการด้านการตลาด

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ILO ได้ร่วมมือกับภาคกิจการเพื่อสังคม เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับงานของเยาวชนผู้พิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์เศรษฐกิจละลอตัว  ซึ่งจากอุปสงค์ทั่วโลก และการหยุดชะงักด้านอุปทานที่มีผลมาจากการระบาด ของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในประเทศไทย  ส่งผลให้เยาวชนมีความเสี่ยงในเรื่องความต้องการทางด้านตลาดแรงงานในประเทศไทย และเยาวชนจำนวนมากทำงานอยู่ในภาคส่วนที่มีความเสี่ยง เช่น ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก และธุรกิจประกอบการโรงแรมและบริการด้านอาหาร   จากแนวโน้มเหล่านี้ จึงควรพิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาทักษะความสามารถและโอกาสการจ้างงานที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลสำหรับเยาวชนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่นเดียวกับแรงงานเยาวชนที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจาก  โควิด-19