ก.ล.ต. จัด“SEC Capital Market Symposium 2019”ต่อยอดงานวิจัยใช้วางนโยบายพัฒนาตลาดทุน

วันที่ 17 ธ.ค. 2562 เวลา 18:14 น.
ก.ล.ต. จัด“SEC Capital Market Symposium 2019”ต่อยอดงานวิจัยใช้วางนโยบายพัฒนาตลาดทุน
เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)จัดงานสัมมนา “SEC Capital Market Symposium 2019: แข่งขันได้ ประชาชนเข้าถึง พัฒนายั่งยืน” ระดมสมองนักวิชาการ ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน และหน่วยงานกำกับดูแล ร่วมเสวนาและนำเสนอผลงานวิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อยกระดับคุณภาพและต่อยอดงานวิจัย นำมาใช้ในการวางนโยบายเพื่อพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ในงานสัมมนาครั้งนี้ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ตลาดทุนไทยจะรับมืออย่างไร ในวันที่โลกเปลี่ยนไป” โดยกล่าวถึงความท้าทาย 4 ด้าน ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ได้แก่ การก้าวสู่ยุคที่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้ประโยชน์จากบทบาทของภูมิภาคเอเชียรวมทั้งอาเซียนที่สูงขึ้นในเวทีโลก การส่งเสริมให้ตลาดทุนเป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืน และการแก้ไขประเด็นที่เป็นความท้าทายภายในตลาดทุนไทย โดยขอให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนร่วมมือกันเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยให้แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและเอกชนในตลาดทุนกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์และศักยภาพของงานวิจัยต่อการดำเนินนโยบายตลาดทุน โดยถือเป็นครั้งแรกที่ ก.ล.ต. มุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และแสดงยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ที่ให้ความสำคัญกับการนำงานวิชาการและงานวิจัยมาใช้ดำเนินนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการสัมมนายังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนร่วมนำเสนองานวิจัยเชิงนโยบายตลาดทุน เช่น “เจาะลึกการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยด้านระบบการเงิน” “บทบาทของประชากรกลุ่ม generation ต่าง ๆ ที่มีต่อการลงทุนในตลาดทุน” และ“แรงจูงใจภาษีและการลงทุนระยะยาวของคนไทย” รวมทั้งร่วมเสวนาเรื่อง“สร้างคุณค่างานวิจัย เสริมศักยภาพตลาดทุนไทย สู่ความยั่งยืน” เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดงานวิจัยคุณภาพที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งการลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับการเกษียณอายุ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน