นายกฯมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นแห่งปี 2562 ให้แก่ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น

วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 14:43 น.
นายกฯมอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นแห่งปี 2562 ให้แก่ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น
นายกฯมอบรางวัลเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทยให้แก่ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น โรงงานบางปู จ.สมุทรปราการ ในฐานะอุตสาหกรรมดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2562 ประเภทการเพิ่มผลผลิต

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มอบรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุด อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 (Prime Minister's Award 2019) ประเภทการเพิ่มผลผลิต ให้แก่ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด  โดยมี มร. เกรกอรี่ ดีทัว ผู้อำนวยการสายการผลิต ประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก เป็นผู้ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายจารีต เจริญสุข ผู้จัดการ บริษัท ซินเจนทา โรงงานผลิตบางปู จ.สมุทรปราการ เปิดเผยว่า บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม และมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ความมุ่งมั่นพัฒนาด้านการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ ซินเจนทา ดำเนินการอย่างเป็นเลิศในหลายด้าน ตั้งแต่การควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพอาชีว อนามัย และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ จนถึงส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า การได้รับรางวัลจากนายกฯ จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่น ซินเจนทา จะรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ด้าน น.ส.วัชรีภรณ์ พันธ์ภูมิพฤกษ์ ผอ.ฝ่ายความยั่งยืนธุรกิจ ซินเจนทา ประเทศไทย บริษัทชั้นนำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรเพื่ออาหาร กล่าวว่า  ซินเจนทา เป็นบริษัทแรกของธุรกิจเกษตรที่มี แผนพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Good Growth Plan) เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดไว้ในวาระของสหประชาชาติปี 2030 (SDGs) ด้วยการนำความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ระดับสากล มาช่วยพัฒนาเกษตรกรรมทั้งด้านเมล็ดพันธุ์และการอารักขาพืช

ทั้งนี้ ทำควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในการดูแลติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และปกป้องสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาได้ทำงานกับหลายภาคส่วน เพื่อช่วยกันนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการรับมือกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกษตรกรกำลังเผชิญอยู่  มุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้าใจ นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างคนในสังคมกับวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น

สำหรับ รางวัลระดับประเทศในครั้งนี้ ซินเจนทามีกลยุทธ์หลัก ที่มุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพ (efficiency) และ ประสิทธิผล (Effectiveness) ให้เกิดผลิตภาพ (productivity) ที่โดดเด่นใน 6 ด้าน ได้แก่ 1.ความเป็นผู้นำ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และแนวทางธุรกิจที่ชัดเจนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองที่ดี 2.การวางแผนเพิ่มผลผลิตอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3.การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าและตลาด ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า 4.การบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผน ให้การพัฒนาอบรม สร้างบรรยากาศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน 5.การจัดการกระบวนการเป็นเลิศ ทั้งในแง่ต้นทุน คุณภาพ เทคโนโลยี และ 6.ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านความพึงพอใจของลูกค้า ประสิทธิผลขององค์กร ทรัพยากรบุคคล ผลิตภัณฑ์และบริการ บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาหลักของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรม