แจ้งเลื่อนวันปิดรับผลงานข่าวโครงการประกวด "รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562"

วันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 11:45 น.
อ้างอิง เอกสารเลขที่ ผขอ 0087/2562  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ขอเรียนแจ้งว่า ทางสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ กำหนดเลื่อนวันปิดรับผลงานข่าวเข้าประกวดโครงการประกวด "รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562" จากวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็น วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เพื่อขยายเวลาในการจัดเตรียมผลงานมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้