ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปั้นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่สู่ตลาดทุนต่อเนื่องปีที่ 17

  • วันที่ 06 ส.ค. 2562 เวลา 17:00 น.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปั้นสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่สู่ตลาดทุนต่อเนื่องปีที่ 17

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต บริษัท ปตท. ธนาคารกสิกรไทย และพันธมิตรในตลาดทุน จัดโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 (YFS 2019) ปีที่ 17 เวทีพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการลงทุนของเยาวชนระดับอุดมศึกษา ก้าวสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในตลาดทุนไทย

ปีนี้ได้สุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ ได้แก่ น.ส.สวัสดิโสภาพรรณ ประสพศรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัล SET Investment Star

นายธนิสร ศิลามณีรัตน์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล SET Corporate Finance Star

นายนภทีป์ พิสิฏฐศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Muang Thai Life Assurance Star

นายจิรภัทร กฤษณพุกก์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ได้รับรางวัล KBank Financial Planning Star พร้อมทีมโครงการ Bio No.1 ชนะเลิศรางวัล PTT Star Team ได้รับทุนการศึกษา ทุนศึกษาดูงานด้านการเงินในต่างประเทศ รวมมูลค่ารางวัลทั้งโครงการกว่า 7 ล้านบาท

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยโครงการ YFS เป็นโครงการสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ นิสิต นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการเงินการลงทุน พร้อมก้าวไปเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

ในปี 2562 นี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันถึง 5,704 คน จาก 84 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 308 คน จาก 34 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โครงการในปีนี้ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการเงินการลงทุนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยกว่า 67% ของนิสิตนักศึกษาที่ร่วมโครงการสอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ถือเป็นการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

โครงการ YFS จัดแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 17 ปี มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 82,000 คน สามารถสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดทุนไทยในหลากหลายวิชาชีพ อาทิ ผู้แนะนำการลงทุน นักวางแผนทางการเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ วาณิชธนากร และผู้จัดการกองทุน รวมถึงบุคลากรทางการเงินในบริษัทต่างๆ โดยโครงการเน้นส่งเสริมความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางการเงินการลงทุน พร้อมลงมือฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่ สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ที่ www.set.or.th/yfs

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ