มทร.ธัญบุรี ยิ้มยอด นศ.สมัครเรียนขยับเกินเป้า

  • วันที่ 17 ก.ค. 2562 เวลา 11:36 น.

มทร.ธัญบุรี ยิ้มยอด นศ.สมัครเรียนขยับเกินเป้า

 

ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-5 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีที่นั่งในมหาวิทยาลัยต่างๆ เหลือจำนวนมากกว่า 2 แสนที่นั่ง โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนค่อนข้างน้อยนั้น

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ภาพรวมการรับทีแคสรอบ 1-5 ของ มทร.ธัญบุรี มีนักเรียนเลือกสมัครเรียนที่ มทร.ธัญบุรี เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน มีการผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และตรงความต้องการของตลาด รวมถึงยังเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาที่สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์มีโอกาสฝึกสหกิจศึกษาหรือโครงการต่างๆในต่างประเทศ ซึ่งเป็นความฝันของนักศึกษาที่ต้องการไปหาความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศโดยมีมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งร่วมกับผู้ปกครอง

"จากการติดตามข้อมูลการสมัครเข้าเรียน พบว่าปีนี้เด็กจะเลือกสมัครเข้าเรียนในคณะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์มากกว่าคณะวิทยาศาสตร์โดยตรง (Pure Science) ทั้งนี้เนื่องจากสายวิทยาศาสตร์ที่เป็น Pure Science เป็นสาขาที่เรียนค่อนข้างยากทำให้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้ามาเรียนค่อนข้างน้อยมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวโดยบูรณาการสาขาพวกนี้เข้ากับสาขาอื่นๆ เพื่อให้หลักสูตรมีความหลากหลาย" นายวิรัช กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ