มหิดลอินเตอร์จับมือสถานฑูตฝรั่งเศสจัดกิจกรรม A Plastic Ocean

วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 15:43 น.
มหิดลอินเตอร์จับมือสถานฑูตฝรั่งเศสจัดกิจกรรม A Plastic Ocean
 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม "A Plastic Ocean" ณ ห้องสัมมนา 1210 อาคาร 1 กิจกรรมนี้จัดเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภัยจากมลภาวะที่เกิดจากขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาวิกฤติดังกล่าวโดยใช้นวัตกรรมการรีไซเคิลพลาสติกในรูปแบบต่างๆ

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชมภาพยนตร์สารคดี “Ocean, The Plastic Mystery” ก่อนจะรับฟังการบบรยายพิเศษในหัวข้อ “Plastic is too harmful and valuable to enter the ocean” โดยผู้เชี่ยวชาญ Mr. Simon Bernard, Head of Expedition ผู้แทนจาก Plastic Odyssey เรือเดินสมุทรลำแรกของโลกที่อาศัยพลังงานที่ได้จากการรีไซเคิลขยะพลาสติก, Dr. Emilie Strady นักวิจัยจาก Research Institute Development, Mr. Richard Jones, Senior Vice President จาก Indorama Venture, คุณศิริพร ศรีอร่าม ผู้ประสานงานโครงการป่ายชายเลนเพื่ออนาคตและ MARPLASTICCS Project และ Dr. Wayne Philips อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนานาชาติ โดย Mr. James True จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม งานนี้มีนักศึกษาและผู้สนใจด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกว่าร้อยคน