IRPC เจ๋ง....ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซของโลก และคงสถานะการเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

วันที่ 17 ก.ย. 2561 เวลา 11:55 น.
IRPC เจ๋ง....ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซของโลก และคงสถานะการเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) คงสถานะการเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และได้รับคะแนนสูงสุด เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซของโลก

ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ IRPC สู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ด้วยการได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และได้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Refining and Marketing Industry Leader) ของโลก ประจำปี 2018 ซึ่งเป็นการประเมินและจัดอันดับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ด้วยพลังความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลัก 3Ps คือ People, Planet, Prosperity ที่ IRPC ยึดถือมากว่าทศวรรษ ผ่านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ตั้งเป้าหมายการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้วัฒนธรรมขององค์กรที่ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้