SCG หนุน สถ. ปลูกจิตสำนึกรักการอ่าน มอบหนังสือ “บันดาลแรงใจ” ให้ อปท.ใช้ประกอบการเรียนการสอนของ ศพด.

วันที่ 20 ธ.ค. 2560 เวลา 15:20 น.
SCG หนุน สถ. ปลูกจิตสำนึกรักการอ่าน มอบหนังสือ “บันดาลแรงใจ” ให้ อปท.ใช้ประกอบการเรียนการสอนของ ศพด.
 

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับมอบหนังสือภาพเล่มพิเศษ "บันดาลแรงใจ" จำนวน 3,000 เล่ม จากนายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการมูลนิธิเอสซีจี (SCG) โดยมีผู้บริหารมูลนิธิเอสซีจี (SCG) และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์ให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย เป็นที่ยอมรับของชุมชนและผู้ปกครอง ดังนั้น การที่มูลนิธิเอสซีจีได้จัดทำโครงการมหัศจรรย์หนังสือภาพ โดยจัดพิมพ์หนังสือภาพเล่มพิเศษ "บันดาลแรงใจ" เพื่อจุดประกายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีอายุแรกเกิด 0 – 6 ปี ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่านิทาน การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง และใช้หนังสือภาพในการพัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ โดยจะส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,000 เล่ม จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์สำหรับการยกระดับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้นำหนังสือดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไปได้

ทางด้านนายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิเอสซีจีในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติและได้ดำเนิน "โครงการมหัศจรรย์หนังสือภาพ" มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง โดยในปี 2560 ทางมูลนิธิฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือภาพเล่มพิเศษ "บันดาลแรงใจ" ในโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย ซึ่งปีนี้ เป็นปีที่ 10 ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทและพระราชปรารภ คัดตัดตอนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านการนำเสนอโดยศิลปินนักวาดภาพสำหรับเด็กชั้นนำของเมืองไทยถึง 12 คน ร่วมวาดเป็นภาพสื่อสารให้เยาวชนได้มีต้นแบบที่ดีงามในการดำเนินชีวิต รวมถึงร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า กรมฯ ต้องขอขอบคุณมูลนิธิเอสซีจี และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการมอบหนังสือภาพดังกล่าวเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือภาพเล่มพิเศษ "บันดาลแรงใจ"