ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การเจาะตลาดสินค้าอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา”

วันที่ 27 ก.ค. 2558 เวลา 14:04 น.
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “การเจาะตลาดสินค้าอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา”
ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรม “การเจาะตลาดสินค้าอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา” ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพตลาดสินค้าอาหารและช่องทางในการเข้าตลาดสำหรับผู้บริโภคชาวลาตินอเมริกาในสหรัฐฯ (ชาวฮิสแปนิก) และเอเชียในสหรัฐฯ เนื่องจากตลาดชาวฮิสแปนิกและชาวเอเชียในสหรัฐฯ มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คาดว่าในปี 2020 จำนวนชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของประชากรสหรัฐฯ ทั้งหมด และประชากรสหรัฐฯ เชื้อสายเอเชียจะมีประมาณ 20 ล้านคน

กิจกรรม “การเจาะตลาดสินค้าอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา” ประกอบด้วย1. การสัมมนา หัวข้อ “การเจาะตลาดสินค้าอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและ ชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา” ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง Grand Rachada Ballroom โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จำนวน 100 – 150 ราย โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญตลาดสินค้าอาหารจากสหรัฐอเมริกามาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพตลาดดังกล่าว ช่องทางการเข้าสู่ตลาด และกฎระเบียบการค้าที่สำคัญในการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา2. การให้คำปรึกษารายบริษัท ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักพัฒนาตลาดใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ตึกริมถนน) กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) เวลา 08.30 – 16.30 น. จำนวน 15 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดสินค้าอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกาทั้งในด้านการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด และการให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ในการนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและให้ผู้ประกอบการไทยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความเข้าใจศักยภาพตลาดเฉพาะกลุ่มอย่างถูกต้อง กรมฯ ได้เชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดฮิสแปนิก (Mr. Robert Morales ตำแหน่ง CEO บริษัท Golden Empire Distribution) และผู้เชี่ยวชาญตลาดเอเชีย (Mr. Timothy Pao-Lun Sher ตำแหน่ง Vice President บริษัท H.C. Foods. Co., Ltd) มาบรรยายให้ความรู้ และให้คำปรึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมข้อ 1 หรือกิจกรรมข้อ 2 หรือทั้งสองกิจกรรมก็ได้ ตามแบบฟอร์มตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดแจ้งรายชื่อที่ประสงค์เข้าร่วมที่โทรสาร 02-5474258, 4290 และ e-mail: asiahispanic@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

กำหนดการการสัมมนา “การเจาะตลาดสินค้าอาหารสำหรับผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกและชาวเอเชียในสหรัฐอเมริกา”วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น.ห้อง Grand Rachada Ballroom ชั้น 5 Tarnthip Building โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม