posttoday

กกต.แจงเลือกตั้ง 66 พร้อมรายงานผลนับคะแนนทันทีผ่าน ECT Report

24 กุมภาพันธ์ 2566

กกต.ใช้แอปพลิเคชัน ECT Report รายงานผลนับคะแนนทันที เน้นความถูกต้องและรวดเร็ว แก้ปัญหาใช้คนนับที่อาจผิดพลาดจากความเหนื่อยล้าและสับสนชื่อพรรคที่คล้ายกัน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงว่า ตามที่มีสื่อมวลชนสอบถามมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและมีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ที่จะมีขึ้นในปี 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการหรือไม่ และทำไมจึงยกเลิกการจัดให้มีแอปพลิเคชันในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น

 

ขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตระหนักดีถึงการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าและรับทราบผลคะแนนตามมาตรา 120 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 เป็นอย่างดี

 

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่จะมีขึ้นในปี 2566 จึงได้จัดให้มีการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการตามมาตรา 120 วรรคสอง เหมือนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ผ่านทางระบบ ECT Report ที่เน้นความถูกต้องและรวดเร็ว โดยประชาชนจะเห็นคะแนนแรกเมื่อกรรมการนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) นับคะแนนเสร็จ และได้ตรวจสอบความถูกต้องในแบบรายงาน ส.ส. 5/18 และนำไปติดหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนได้ดูและตรวจสอบ(โดยภายใน 5วันนับแต่วันเลือกตั้งก็มีการสำเนาแบบรายงาน ส.ส. 5/18 เผยแพร่ในเว็บไชต์ของสำนักงานด้วย)
 

 

ทั้งนี้คะแนนของหน่วยแรกจะถูกกรอกลงในระบบ ECT Report และคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งอื่นๆ ก็จะทยอยนำเข้าระบบ ECT Report อย่างต่อเนื่องต่อไป ประชาชนจึงสามารถติดตามผลคะแนนได้อย่างต่อเนื่องจากสื่อมวลชนต่างๆ ที่มาเชื่อมต่อกับระบบ ECT Report และจะทราบผลคะแนนว่า ผู้สมัครผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดได้คะแนนจำนวนเท่าใด ในคืนวันเลือกตั้งทันที

 

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการถอดบทเรียนการเลือกตั้ง ในปี 2562 ที่ผ่านมาทำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึง ข้อจำกัดในการรายงานผลคะแนนว่าไม่ใด้เกิดจากแอปพลิเคชันแต่ประการใดแต่เกิดจากการกรอกคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งที่มีอยู่ประมาณ 55,000 หน่วย หน่วยละไม่น้อยกว่า 70 ข้อมูล
 

 

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้นำระบบ ECT Report มาใช้เพื่อมีให้เกิดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการกรอกคะแนนที่มีสาเหตุมาจากความล้าจากการทำงานอย่างต่อเนื่องของกรรมการนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ซึ่งต้องทำงานโดยไม่มีเวลาหยุดพัก ประมาณ 15-18 ชั่วโมง เพราะต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 เพื่อรับอุปกรณ์และเตรียมหน่วยเลือกตั้ง อีกทั้งยังต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดำเนินการนับคะแนนส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งและผลคะแนน ประกอบกับต้องทำงานภายใต้แรงกดดันตามสภาพของการแข่งขันทางการเมืองในแต่ละพื้นที่

 

การเลือกตั้งเป็นระบบบัตร 2 ใบ ด้วยสาเหตุตามปัจจัยข้างต้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนได้ อีกทั้งจำนวนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีเป็นจำนวนมาก ชื่อพรรคการเมืองที่มีลักษณะชื่อพ้องกัน คล้ายกันเป็นจำนวนมาก มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนได้

 

อนึ่ง การแก้ระเบียบโดยยกเลิกการกำหนดให้มีแอปพลิเคชันเพียงช่องทางเดียวในการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จึงเป็นการแก้ไขข้อจำกัดในการนำเสนอข้อมูลแก่ประชาชนให้มีช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่ได้ปิดช่องทางการจัดให้มีแอปพลิเคชันแต่อย่างใด เพราะในมาตรา 120ได้รองรับการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทุกช่องทางไว้ การยกเลิกเรื่องแอปพลิเคชันออกจากระเบียบจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทางเลือกที่จะรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้หลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าวว่า ช่องทางใด จะทำให้การรายงานผลคะแนนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด