posttoday

เปิดหนังสือ สคทช.10มี.ค.66 ชงครม.แก้ปัญหา ป่าทับลาน รัฐ-ประชาชน

09 กรกฎาคม 2567

เปิดหนังสือ 10มี.ค.66 สคทช. นำเสนอครม. สรุป แนวทางแก้ไขปัญหา ผลกระทบป่าทับลาน รัฐกับประชาชน ป้องกันไม่ให้พื้นที่ป่าโดนบุกรุก ย้ำชัด ต้องเร่งพิสูจน์สิทธิ์ประชาชนที่อยู่ที่ทำกินของรัฐให้ชัด พร้อมเร่งดำเนินคดีพวกรุกป่า ให้ความคุ้มครองการดำเนินงานเจ้าหน้าที่

จากกรณี รัฐบาลมีแนวคิด เตรียมกันพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า 2.65 แสนไร่ ออกมาเพื่อออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้กับชาวบ้าน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และคัดค้านแนวคิดดังกล่าวอย่างกว้างขวาง 

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 นางรวีวรรณ ภูริเดช ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(ผอ.สคทช.) ทำหนังสือถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:400 (One Map) พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 

เอกสารดังกล่าวมีความยาว 7 หน้ากระดาษ เนื้อหาส่วนสำคัญ มีทั้งการอ้างถึงผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) พื้นที่กลุ่มที่3 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ และเลย (ยกเว้นกรณีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ปราจีนบุรี) และแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา ปราจีนบุรี เป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดกับประชาชน และผลกระทบ การดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) 
 

ขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอของส่วนราชการเสนอไปยังครม. หลายประการเช่น  
8.1เห็นชอบแนวทางการใช้เส้นปรับปรุงการสำรวจแนวเขตปีพ.ศ.2543 ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ของจุดที่ไม่ชัดเจนให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน และเร่งรัดดำเนินการสำรวจเพื่อจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) ที่ชัดเจน เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของพื้นที่มรดกโลกและสภาพพื้นที่ป่าไม้ ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
 

8.2เห็นชอบการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม โดยไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและการพิจารณาของศาลแต่อย่างใด และกำหนดแนวทางการคุ้มครองการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย

8.3 เห็นชอบการดำเนินงานในพื้นที่ที่กันออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการจัดที่ดินให้ประชาชนอยู่อาศัยทำกินตามแนวทาง คทช. หรือตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วแต่กรณี โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่อไป สำหรับพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ที่จะผนวกเพิ่มประมาณ 110,000  ไร่ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

8.4 เห็นชอบการดำเนินงานของภาครัฐในการประกาศหวงห้ามเขตที่ดินของรัฐให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการของภาครัฐ และหากประชาชนอยู่ในที่ดินของรัฐ ก็ควรเร่งรัดให้เกิดการพิสูจน์สิทธิตามมาตรการที่ คทช. กำหนด

ทั้งนี้ ให้ยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ในส่วนมาตรการและแนวทางด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้  ข้อ 2.1 ในประเด็นที่รัฐจะไม่นำพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ไปดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เฉพาะในกรณีอุทยานแห่งชาติทับลาน

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม