logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ313นาย

14 พฤศจิกายน 2566

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 313นาย มีผล 4 พ.ย. 66 “พล.ต.ท.ธนา-พล.ต.ท.สราวุฒิ”ขึ้น รองผบ.ตร. “พล.ต.ท.ธนายุตม์-พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทย์” ผู้ช่วย ผบ.ตร. “พล.ต.ท.ไกรบุญ”เป็นจเรตำรวจฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 313 ราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป อาทิ 
 

1. พลตํารวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจแห่งชาติ
2. พลตํารวจโท ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
3. พลตํารวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
4. พลตํารวจโท ณพวัฒน์ อารยางกูร จเรตํารวจ ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ 
5. พลตํารวจโท ธนายุตม์ วุฒิจรัสธํารงค์ ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 7 ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
6. พลตํารวจโท ภาคภูมิภิภัทย์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
7. พลตํารวจโท โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 4) ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตําารวจแห่งชาติ
 

8. พลตํารวจโท อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 5 ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
9. พลตํารวจโท อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
10. พลตํารวจโท คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
11. พลตํารวจโท ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
12. พลตํารวจโท ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ (สบ 4) โรงพยาบาลตํารวจ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ใหญ่ (สบ 4)
13. พลตํารวจโท ธนพล ศรีโสภา จเรตํารวจ ดํารงตําแหน่ง จเรตํารวจ (หัวหน้าจเรตํารวจ)
14. พลตํารวจโท นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 7

คลิ๊กอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี