กกต.กาญจน์ขานรับศูนย์คุมหาเสียงเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ฝ่าฝืนลบข้อมูลทันที

วันที่ 21 พ.ย. 2563 เวลา 16:14 น.
กกต.กาญจน์ขานรับศูนย์คุมหาเสียงเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ฝ่าฝืนลบข้อมูลทันที
กาญจนบุรี-กกต.กาญจน์ขานรับศูนย์คุมหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ฮึ่ม! ผู้สมัครนายกอบจ.-ส.อบจ. ลงข้อมูลทันทีหากทำผิดระเบียบ

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.63 นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผอ.กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจควบคุม ดูแล การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงได้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการบูรณาการเกี่ยวกับการบริหารการหาเสียงของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรืผู้บริหารท้องถิ่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Rom) ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 6 ของสำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่ในการติดตาม ควบคุ ดูแล ตรวจสอบ และรับรายงาน จากส่วนต่างๆ ได้แก่ รับรายงานจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สายด่วนเลือกตั้ง 1444 ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการแสวงหาข้อมูลโดยศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room)

ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลหรือการรายงาน ศูนย์บริหารการหาเสียงฯ จะดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอต่อคณะทำงานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และหากเกิดกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลต่อไป

“ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 73 บัญญัติให้ ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และความปรากฏต่อคณะกรรมการการเสือกตั้งไม่ว่าโดยทางใด ว่าการหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝาฝืนหรือไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว และมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที” นายขวัญเพชร กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สมัครนายก อบจ.จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย ผู้สมัครเบอร์ 1 หัวหน้า “ทีม พลังกาญจน์” 2.นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ ผู้สมัครเบอร์ 2 หัวหน้า“ทีมพลังใหม่” 3.น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล ผู้สมัคร เบอร์ 3 หัวหน้า “ทีม NEXT กาญจนบุรี” และ 4.พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้สมัคร เบอร์ 4 “ทีมกาญจน์ก้าวใหม่”