โวยกกต.ไม่ตัดสิทธิผู้สมัครอบจ.แม่ฮ่องสอนถือหุ้นสื่อ

วันที่ 20 พ.ย. 2563 เวลา 18:17 น.
โวยกกต.ไม่ตัดสิทธิผู้สมัครอบจ.แม่ฮ่องสอนถือหุ้นสื่อ
แม่ฮ่องสอน-ผู้สมัครอบจ.แม่ฮ่องสอน ร้อง กกต.พบมีผู้สมัครนายก ฯ อบจ.รายหนึ่งมีชื่ออยู่ในบริษัท ที่จดทะเบียนทำสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ทางกกต.อบจ.ไม่ตัดสิทธิ

นายปดิธร แสงคุณ ผู้สมัครสมาชิก อบจ.หมายเลข 2 เขต 2 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนตนได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อ ผอ.กกต.แม่ฮ่องสอน  กรณีตนเองได้ถูกตัดสิทธิ โดยคณะกรรมการ กกต.อบจ.ระบุว่า ถือหุ้นใน หจก.เยลโล่ว์ ดีไซน์ ซึ่งถือว่ามีหุ้นอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิด ตามลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ข้อ ( 3 )  เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ โดยในการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ชี้แจงว่าตนเอง ได้ปิดกิจการของ หจก.เยลโล่ว์ ดีไซน์ ไปก่อนหน้านี้แล้วมีหลักฐานงบดุลแต่ไม่ได้ยื่นงบดุลเนื่องจากได้ปิดกิจการไปก่อนหน้านี้ ส่วนกรณีเป็นผู้รับจ้างผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น รับจ้างถ่ายรูป รับจ้างถ่ายวีดีโอ รับจ้างตัดต่อวีดีโอ ไม่ได้มีการทำสื่อเพื่อเผยแพร่อย่างสื่อมวลชน และ หจก.เยลโล่ว์ ดีไซน์ ไม่ใช่สื่อมวลชนแต่เป็นผู้รับจ้าง ไม่ได้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชนแต่อย่างใด

นอกจากนั้นจากการตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครนายก ฯ  อบจ. ท่านหนึ่ง มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่า เป็นหุ้นส่วนในบริษัท ประชารัฐสามัคคีแม่ฮ่องสอน ( วิสาหกิจเพื่อสังคม ) จำกัด ลำดับที่ 252 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ใน ข้อ ( 13 ) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนเครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด ข้อ ( 19 ) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือออกจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์  ซึ่งเข้าลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50 ซึ่งบัญญัติว่า “ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ” อนุมาตรา ( 3 ) “ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดๆ “

นายปดิธร แสงคุณ กล่าวต่อไปว่า เรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( กกต.อบจ.) ตัดสิทธิตนแต่กลับไม่ไปตัดสิทธิบุคคลอื่นที่มีความผิดตามลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ตนจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคม ให้ความเป็นธรรมต่อตน ทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะได้มีการเดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านต่อ กกต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตนได้เห็นเอกสารของทางราชการ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส.0016/115 ลง 11 พฤศจิกายน 2563ตามหนังสือที่อ้างถึงศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องขอความอนุเคราะห์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบบุคคลผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนทั้งสิ้น 16 ราย จากระบบฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่พบข้อมูลผู้สมัคร ฯจำนวน 14 รายพบข้อมูลผู้สมัคร ฯ จำนวน 2 รายที่มีชื่อเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์

ซึ่งจากหนังสือตอบของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่น่าสังเกตว่า ทาง กกต.อบจ.ได้วินิจฉัยตัดสิทธิ นายปดิธร แสงคุณ ผู้สมัครสมาชิก อบจ.เขต 2 หมายเลข 2 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนอีก 1 ราย ทำไมทาง คณะกรรมการ กกต.อบจ.ไม่ดำเนินการตามหน้าที่ถือว่า ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และพยายามปกปิด ช่วยเหลือ ซ่อนเร้นผู้สมัครอีกรายที่มีชื่อถือหุ้นในสื่อสิ่งพิมพ์หรือไม่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนจะทำการร้องเรียนต่อ กกต.จังหวัด,กกต.กลาง และศาลต่อไป