โพลชี้การเมืองหลังยุบสภาแข่งดุ

วันที่ 13 พ.ค. 2554 เวลา 10:07 น.
ดุสิตโพลเผย  ประชาชนมองการเมืองหลังยุบสภาแข่งขันดุเดือด ความขัดแย้งเหมือนเดิม

สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศประเทศ จำนวน 1,328 คน  ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม  2554 เกี่ยวกับหลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาว่า การเมืองไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดต่อไป

ปรากฎว่าสิ่งที่ประชาชนคิดว่า “ดีขึ้น" หลังจากยุบสภา คือ มีการเลือกตั้งใหม่ /ประชาชนได้ประชาธิปไตยกลับคืนมา 46.24%, ได้ ส.ส. ใหม่และผู้นำรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศให้ดีขึ้น 21.17%, อันดับ 3 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองลดลง 18.49%, อันดับ 4 สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน /มีความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศมากขึ้น 14.10%

สิ่งที่ประชาชนคิดว่า “แย่ลง" หลังจากยุบสภา คือ การแข่งขันการเลือกตั้งที่ดุเดือด เข้มข้น 40.80%, อันดับ 2 การบริหารบ้านเมืองหยุดชะงัก รัฐบาลรักษาการณ์ทำงานได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะปัญหาสินค้าแพง 34.73%, อันดับ 3 ประเทศชาติต้องเสียงบประมาณจำนวนมากในการเลือกตั้ง 13.30%, อันดับ 4 การทะเลาะเบาะแว้ง ขาดความสามัคคีทางการเมือง 11.17%

สิ่งที่ประชาชนคิดว่า “เหมือนเดิม" หลังจากยุบสภา คือ อันดับ 1 ความขัดแย้งทางการเมือง แตกความสามัคคีและแบ่งพรรคแบ่งพวก 37.24%, อันดับ 2 การเคลื่อนไหวทางการเมือง /การชุมนุมต่างๆ 32.71%, อันดับ 3 พฤติกรรมของนักการเมือง เช่น การทุจริต คอรัปชั่น ฯลฯ 17.55%, อันดับ 4 ได้นักการเมืองหน้าเดิมเข้ามาทำงาน 12.50%