สภาฯถกงบแสนล้าน16ก.พ.นี้ คมนาคม-มท.รับเละ

วันที่ 15 ก.พ. 2554 เวลา 13:11 น.
สภาฯถกงบกลางปี54 แสนล้าน 16ก.พ.นี้ เผย มหาดไทย-คมนาคม รับงบสูงสุด เตรียมถกวาระ2-3 วันที่ 2 มี.ค.นี้ก่อนส่งวุฒิสภาประทับตรา 14 มี.ค.

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ (16 ก.พ.) มีวาระการพิจารณาที่สำคัญ คือ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554 จำนวน 1 แสนล้านบาท ในวาระที่ 1 แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. เพื่อจัดสรรตามแผนงานฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นจำนวน 9,900 ล้านบาท 2.เพื่อจัดสรรตามแผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 4,940 ล้านบาท และ 3. เพื่อจัดสรรตามแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองจำนวน 1,017 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังเป็นจำนวน 84,142 ล้านบาท

โครงสร้างงบประมาณร่างจ่ายเพิ่มเติมฯ จำนวน 100,000 ล้านบาท คิดเป็น 0.93 %ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรงบประมาณ 3 ส่วน คือ 1.จัดสรรตามแผนงงานฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติจำนวน 9,900 ล้านบาท 2.จัดสรรตามแผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 4,940 ล้านบาท และ3.จัดสรรตามแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองจำนวน 1,017 ล้านบาท

สำหรับสัดส่วนงบประมาณตามหน่วยราชการที่ได้รับการจัดสรรเรียงลำดับจากมากที่สุด ดังนี้ 1.กระทรวงมหาดไทย 8,726.7 ล้านบาท คิดเป็น 8.73 % (ของงบประมาณทั้งหมด)2.กระทรวงคมนาคม 2,900 ล้านบาท คิดเป็น 2.93  % 3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,697.3 ล้านบาท คิดเป็น 1.7 % 4.กระทรวงศึกษาธิการ 1,322.1 ล้านบาท คิดเป็น 1.32  % 5.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 989.2ล้านบาท คิดเป็น 0.99  %  6.ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 162 ล้านบาท คิดเป็น 0.16  % 7.รัฐวิสาหกิจ 60 ล้าบาท คิดเป็น 0.06  %ส่วนรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 84,142.6 ล้านบาท คิดเป็น 84.14  %ของงบประมาณทั้งหมด

จากการจัดทำงบประมาณกลางปีได้มีการประเมิณภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยปี2554 ว่าจะขยายตัวประมา 3.5-4.5  %อัตราเงินเฟ้อประมาณ 2.5 – 3.5 % โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี2553 ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในปี 2554 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในขณะที่การการส่งออกและการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวได้ดี เนื่องจากการฟื้นตัวชองเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อสถานการณ์ด้านการเมืองภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

ประกอบกับในระยะที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการต่างๆ ที่เอื้อต่อการลงทุนทำให้เกิดการจ้างงานและการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้ของประชาชนและรายได้รวมของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามในปี2554 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระมัดระวัง ได้แก่ ความผัวนผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ การเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างประเทศและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้ง

ส่วนขั้นตอนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ภายหลังจากสภาฯมีมติเสียงข้างมากรับหลักการแล้วจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมสภาฯก่อนที่จะเสนอให้สภาฯพิจารณาเป็นรายมาตราวาระ 2และลงมติว่าจะเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.ทั้งฉบับหรือไม่ในวาระที่ 3 วันที่ 2 มี.ค.จากนั้นส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 14 มี.ค.และส่งคืนมาที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ทูลเกล้าฯถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป