โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง771นายทหาร "พล.อ.วรเกียรติ" นั่งปลัดกลาโหม

วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 22:35 น.
โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง771นายทหาร "พล.อ.วรเกียรติ" นั่งปลัดกลาโหม
ราชกิจจานุเบกษาเผยประกาศโปรดเกล้าแต่งตั้งนายทหาร 771 นาย "พล.อ.วรเกียรติ" นั่งปลัดกลาโหม "พล.ร.อ.สมประสงค์" ผงาดผบ.ทร. "พล.อ.อ.นภาเดช" นั่ง ผบ.ทอ.

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น 771 นายโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน และพลังงานทหาร เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ด้านกองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้อำนวยการสานักงานปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพล.ร.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ส่วนกองทัพบก พล.อ.อภินันท์ คาเพราะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต. สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่ 2

ขณะที่กองทัพเรือ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ

ทั้งนี้กองทัพอากาศ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการ ทหารอากาศ

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย.พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ [จำนวน 771 ราย] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/218/T_0001.PDF 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล [จำนวน 563 ราย] http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/044/T_0001.PDF