รัฐสภาเดินหน้าถกร่างแก้รธน.วาระสองเลือกสสร.200คน

วันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 16:45 น.
รัฐสภาเดินหน้าถกร่างแก้รธน.วาระสองเลือกสสร.200คน
รัฐสภาถกร่างแก้รัฐธรรมนูญ วาระสองแล้ว"วิรัช"แจงสาระแก้ไข6ประเด็นมีสมาชิกรัฐสภาเสนอคำแปรญัตติกว่า 107 คน

เมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ซึ่งเป็นแก้ไขมาตรา 256 และเพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) รัฐสภา ที่มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังปรระชารัฐ เป็นประธานกมธ. พิจารณา แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ นายวิรัช นำเสนอสาระต่อที่ประชุมรัฐสภา ว่า สาระของร่างรัฐธรรมนูญ ที่ กมธ.แก้ไขจากเนื้อหาที่รับจากรัฐสภา ได้แก่

1.คะแนนเสียงเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ วาระหนึ่งและวาระสาม ใช้เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีของสองสภา

2.กำหนดตรวจสอบกระบวนการตรารัฐธรรมนูญ  ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ( ส.ส.ร.) จำนวน 200 คนมาจากเลือกตั้งของประชาชน

3.ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.?) นำบทบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องบังคับใช้โดยอนุโลมกับการเลือกตั้งส.ส.ร.

4.กรณีที่ตำแหน่ง ส.ส.ร.ว่างลงเพราะ ตาย หรือ ขาดคุณสมบัติ ให้จัดการเลือกตั้งแทนที่ว่าง ภายใน 45 วัน ยกเว้นเวลาทำรัฐธรรมนูญใหม่ เหลือไม่ถึง 90 วัน

5.ให้อำนาจ ส.ส.ร.แต่งตั้งกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ จากส.ส.ร. หรือตั้ง?กมธ.อื่น ที่มีบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญ?ทำหน้าที และให้มีจำนวนกมธ.ตามจำเป็น 

6.เมื่อส.ส.ร.ทำรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้เสนอต่อรัฐสภา ให้อภิปรายแสดงความเห็นโดยไม่ลงมติภายใน 30 วัน จากนั้นส่งให้ กกต. เพื่อออกเสียงประชามติ ภายใน 7 วัน จากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณาเป็นรายมาตรา ซึ่งพบว่ามีสมาชิกรัฐสภาเสนอคำแปรญัตติกว่า 107 คน

ทั้งนี้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ฐานะรองประธานรัฐสภา ฐานะประธานที่ประชุม แจ้งด้วยว่าสำหรับการพิจารณาวาระสอง จะพิจารณาเรียงลำดับมาตราและมีการลงมติเพื่อตัดสิน โดยใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ ทั้งนี้ นายวิรัช กล่าวฐานะประธานวิปรัฐบาล ช่วงที่สมาชิกหารือเรื่องกรอบเวลาด้วยว่า การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วันที่ 24 กุมภาพันธ์?นั้น จะใช้เวลาให้เกินเวลาเที่ยงคืน จากนั้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ จะเริ่มพิจารณาในเวลา 09.00 น.