เปิดชื่อ9ส.ส.ก้าวไกลแหกคอกไม่เอากับพรรคเสนอแก้มาตรา112

วันที่ 10 ก.พ. 2564 เวลา 19:53 น.
เปิดชื่อ9ส.ส.ก้าวไกลแหกคอกไม่เอากับพรรคเสนอแก้มาตรา112
"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์"นำ 44 ส.ส.พรรคก้าวไกลยื่นขอแก้ไข พ.ร.บ.เกี่ยวกับกรณีคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนจำนวน 5 ฉบับ มีให้แก้ไขมาตรา 112 ด้วย แต่มีส.ส.ไมเห็นด้วย 9 คน

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่รัฐสภา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค นำส.ส.พรรคก้าวไกล แถลงกรณีพรรคยื่นร่างแก้ไข พ.ร.บ.เกี่ยวกับกรณีคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จำนวน 5 ฉบับซึ่งมีร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ...) เกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมานอาญา มาตรา 112 รวมอยู่ด้วย โดยรายชื่อส.ส.พรรคก้าวไกลที่ร่วมกันลงชื่อมีทั้งหมด44 คน ประกอบด้วย1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  หัวหน้าพรรคก้าวไกล 2.นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4.น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี 5.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

6.นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 7.น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 8.พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 9.นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 10.นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. 11.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. 12.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 13.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก 14.นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ   15.นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 16.นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 17.นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ 18.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. 19.น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 20.น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม 

21.นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 22.นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 23.นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. 24.นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร 25.นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 26.นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี 27.นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 28.นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 29.นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 30.นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 31.พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 32.นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 33.นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด 34.นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 35.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

36.น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 37.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร  ส.ส.บัญชีรายชื่อ 38.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อ 39.นายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 40.นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 41.นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ 42.นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ 43.นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ  และ 44.นายสุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

นอกจากนั้น มีส.ส.พรรคก้าวไกลที่ไม่เห็ฯด้วยกับการแก้ไขมาตรา 112 จึงไม่ได้ร่วมลงชื่อในครั้งนี่ประกอบด้วย1.นายวินท์ สุธีรชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 4.น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.กทม. 5.นายทศพร ทองศิริ ส.ส.กทม. 6.นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. 7.นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี  8.นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย และ 9.นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย