logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

กกต.เข้มเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งศูนย์คุมหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์

20 พฤศจิกายน 2563

กกต.เข้มเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งศูนย์บริหารคุมการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัครนายกอบจ.และสมาชิกอบจ.มีอำนาจชี้แจง-ลบข้อมูลไม่ถูกต้องทันที

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.63ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจควบคุม ดูแล การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงได้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการบูรณาการเกี่ยวกับการบริหารการหาเสียงของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 6 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่ในการติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรายงาน จากส่วนต่างๆ ได้แก่ รับรายงานจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สายด่วนเลือกตั้ง 1444 ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการแสวงหาข้อมูลโดยศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลหรือการรายงาน ศูนย์บริหารการหาเสียงฯ จะดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอต่อคณะทำงานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และหากเกิดกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้องจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลต่อไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 73 บัญญัติให้ ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าโดยทางใดว่า การหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน และมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที

กกต.เข้มเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งศูนย์คุมหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์