"อนุพงษ์"ชี้ร่างรธน.ให้เกิดผลดีต่อทุกคนยาก ต้องร่วมมือเคารพกติกาก่อน

วันที่ 24 ต.ค. 2563 เวลา 12:12 น.
"อนุพงษ์"ชี้ร่างรธน.ให้เกิดผลดีต่อทุกคนยาก ต้องร่วมมือเคารพกติกาก่อน
อนุพงษ์เปิดสัมมนาวิชาการที่ม.แม่โจ้ ระบุร่างรธน.ให้เกิดผลดีต่อทุกคนทันทีคงเป็นไปยาก ต้องร่วมมือเคารพกติกาก่อน ทุกอย่างช่วยกันแก้ไขได้

ที่ ม.แม่โจ้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เรื่อง “พลังอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”พร้อมปาฐกถาการขับเคลื่อน “ไทยไปด้วยกัน” เพื่อติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์

ตอนหนึ่ง รมว.มท.กล่าวว่า ประเทศไทยอยู่ในสังคมโลกที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกโรคอุบัติใหม่โควิด-19และอื่นๆภัยธรรมชาติซึ่งยังผลถึงความเป็นอยู่ของประชาชน ปัญหาปากท้องที่เรากำลังเผชิญและเร่งช่วยกันแก้ไข อีกทั้งยังมีปัญหาการเมืองความเห็นต่างที่กำลังเป็นที่วิตกอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย โดยสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการเมืองหากทุกคนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย การร่างรัฐธรรมนูญ จึงต้องให้ทุกคนมาร่วมมีส่วนร่วมกัน ทุกอย่างจะทำให้เกิดผลดีต่อทุกคนในทันทีคงเป็นได้ยาก แต่หากเราร่วมมือกัน เคารพในกติกาทุกอย่างก็ช่วยกันแก้ไขได้

ดังนั้นยังเชื่อมั่นว่า ถ้าคนไทยทุกส่วนร่วมกันตระหนักและร่วมมือกันเราก็สามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้ วันนี้ปากท้องชาวบ้าน วิกฤตเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำจากการดำรงชีพ งาน รายได้ความเป็นอยู่จากผลกระทบของโควิด-19 และเศรษฐกิจโลกเป็นความท้าทายที่เราต้องช่วยกันและหวังว่าคนไทยมีพลังที่จะร่วมมือกันผ่านไปได้ อย่างน้อยเรื่องโรคโควิด-19 ตอนนี้เราไม่พบการระบาดในประเทศมานานมากแล้ว ในขณะที่นานาประเทศก็กำลังเผชิญปัญหาอย่างหนัก