"ชวน"ชี้ "ธุรกิจการเมือง"ก่อทุจริต-ทำลายประชาธิปไตย

วันที่ 28 มิ.ย. 2563 เวลา 20:05 น.
"ชวน"ชี้ "ธุรกิจการเมือง"ก่อทุจริต-ทำลายประชาธิปไตย
ประธานรัฐสภาชี้ ปัจจุบันมีธุรกิจการเมือง ซื้อเสียงเลือกตั้งหวังเข้ามาหาทุนคืน ทำลายประชาธิปไตยและสร้างปัญหาทุจริต

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 63 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการรัฐสภา เนื่องในวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ 88 ปี ตอนหนึ่งว่า เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีและด้านลบในระบอบประชาธิปไตยและระบอบรัฐสภาไทย ซึ่งถือว่าไม่ราบรื่นนัก แต่ก็ได้เห็นความตื่นตัวของประชาชนเรื่องประชาธิปไตยชัดเจนขึ้นในทุกลำดับ และเป็นไปตามสถานการณ์ และการแสดงออก

ปัญหาเรื่องการทุจริต ทั้งจากข้าราชการและนักการเมืองนั้น จะเห็นว่าแม้บุคคลนั้นๆจะจบการศึกษาสูงๆ และมีกฎหมายที่ดีคอยควบคุม แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะปัญหาอยู่ที่ภาคปฏิบัติ คือพฤติกรรมของตัวบุคคล ซึ่งในปัจจุบันพบว่า มีธุรกิจการเมืองเกิดขึ้น มีการซื้อเสียงที่หวังเข้ามาหาทุนคืน ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งใครมีเงิน ก็ชนะการเลือกตั้ง ดังนั้น จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ จึงได้ของบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อให้สถาบันพระปกเกล้า เขียนหลักสูตรสร้างการเมืองที่สุจริต เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ทุกส่วนได้ศึกษาและเป็นภูมิต้านทานป้องกันปัญหาธุรกิจการเมือง แม้จะทำได้ยากจริงในยุคนี้ แต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

ประธานรัฐสภากล่าวอีกว่า การปกครองที่จะทำให้ประเทศชาติดีได้ ต้องปกครองด้วยหลักกฎหมาย ทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ รวมทั้งต้องมีคนที่ดีด้วย โดยเฉพาะการมีธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องที่แท้จริงของปัญหา จึงขอให้ข้าราชการรัฐสภาเป็นตัวอย่างแห่งการปฏิบัติ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน แม้สถานที่พร้อม แต่พฤติกรรมคนยังมีปัญหา ก็จะยังเป็นอุปสรรคในการพัฒนาองค์กรได้ขณะเดียวกัน ขอเน้นย้ำให้ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ความถูกต้องและชอบธรรมเป็นมาตรฐานสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ตลอดไป