กกต.ประกาศ "เพชรภูมิ" ผู้สมัครพปชร.ชนะเลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชร

วันที่ 25 ก.พ. 2563 เวลา 17:17 น.
กกต.ประกาศ "เพชรภูมิ" ผู้สมัครพปชร.ชนะเลือกตั้งซ่อมกำแพงเพชร
กกต.ประกาศ "เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์" ผู้สมัครจากพลังประชารัฐ ชนะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ณ สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เพิ่มเติม ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 144,579 คน มาแสดงตน จำนวน 90,060 คน คิดเป็นร้อยละ 62.29

2. บัตรเลือกตั้งที่ใช้ จำนวน 90,060 บัตร

2.1 บัตรดี จำนวน 84,779 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.14

2.2 บัตรเสีย จำนวน 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11

2.3 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จำนวน 2,481 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.75

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนมีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนบัตรเสียแล้ว พบว่ามีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่มีบัตรเสีย 12,978 บัตร คิดเป็นร้อยละ 12.24 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสียเพียง 2,800 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.11 เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต