สภานิสิตจุฬาฯชี้พบปัญหาคำตัดสินยุบ อนค.-หวั่นสร้างปัญหาการตีความ

วันที่ 23 ก.พ. 2563 เวลา 17:54 น.
สภานิสิตจุฬาฯชี้พบปัญหาคำตัดสินยุบ อนค.-หวั่นสร้างปัญหาการตีความ
สภานิสิตจุฬาฯออกแถลงการณ์ ชี้พบปัญหาในคำตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ กังวลทำให้เกิดคำถามเรื่องความยุติธรรม รวมถึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ต่อกรณี ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยมีเนื้อหาดังนี้

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่เป็นเวลา 10 ปี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

ด้วยความเคารพ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคำวินิจฉัยดังกล่าวหลายประการ เช่น การพยายามตีความพรรคการเมืองให้เป็น “นิติบุคคลมหาชน” ทั้งที่เมื่อพิจารณาจาก “นิติฐานะ” (Legal Status) และลักษณะการใช้อำนาจ พรรคการเมืองถือเป็น “นิติบุคคลเอกชน” การตีความการให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำถือเป็นเรื่อง “ไม่ปกติทางการค้า” ทั้งที่เรื่องนี้ถือเป็น “เสรีภาพของคู่สัญญา” การตีความการฝ่าฝืนมาตรา 66 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ว่าถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 72 ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปของพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ทั้งที่หากพิจารณาจากสถานะของบทบัญญัติกฎหมายทั้ง 2 มาตรา ควรที่จะใช้แยกจากกัน เป็นต้น

ดังนั้น สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ย่อมสร้างประเด็นปัญหาในเรื่องการตีความกฎหมาย และทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงเรื่องความยุติธรรมในการวินิจฉัยคดี รวมถึงย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อศาลรัฐธรรมนูญ

พรรคการเมือง คือองค์กรอันเกิดจาก “เสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง” ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งถือเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการสำคัญต่าง ๆ เช่น หลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นต้น อีกทั้งพรรคการเมืองไม่ควรที่จะถูกยุบได้โดยง่าย เพราะเป็นช่องทางหลักของในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การยุบพรรคการเมืองได้โดยง่ายย่อมส่งผลกระทบต่อการแสดงเจตจำนงของประชาชนตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และนำไปสู่อุปสรรคในการพัฒนาทางการเมืองของประเทศไทยในอนาคต

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรรมการบริหารและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ และพรรคการเมืองอื่น ๆ จะยังคงไม่สิ้นความเชื่อมั่นและศรัทธาในอุดมการณ์ประชาธิปไตย และจะก้าวหน้ากับอุดมการณ์นั้นต่อไปอย่างเรียนรู้ เติบโต มั่นคง และแข็งแกร่ง รวมถึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนชาวไทยทุกคนจะร่วมกันยืนหยัดในอุดมการณ์ประชาธิปไตย และช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ ถ่วงดุล ตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยอย่างเต็มที่

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการประชาธิปไตย และเสรีภาพทางวิชาการ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทุกคน และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

"เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน"สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย23 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต