ฝ่ายค้าน ประกาศอารยะขัดขืนไม่ร่วมโหวตใหม่ญัตติตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบม.44

วันที่ 04 ธ.ค. 2562 เวลา 14:01 น.
ฝ่ายค้าน ประกาศอารยะขัดขืนไม่ร่วมโหวตใหม่ญัตติตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบม.44
ประธานวิปฝ่ายค้าน แถลงเลื่อนการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นหลังปีใหม่ ประกาศอารยะขัดขืนไม่ร่วมโหวตใหม่ญัตติตั้ง กมธ.ศึกษาคำสั่ง คสช.ตามม.44

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน แถลงเลื่อนการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจากเดือนธันวาคม 2562 เป็นหลังปีใหม่ เนื่องจากการนับเวลานับตามสมัยประชุม มิใช่ปีปฏิทิน ฝ่ายค้านจึงมีเวลาถึงเดือนกุมภาพันธ์ ตามรัฐธรรมนูญที่ระบุให้อภิปรายได้ปีละครั้ง และว่าการเลื่อนเวลา เพื่อจะรอให้หลายปัญหามีความชัดเจนขึ้น รวมถึงปัญหา ส.ป.ก. ในขณะนี้

นายสุทิน ยังกล่าวถึง การประชุม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ได้มีการประชุมร่วมกันพื่อหารือถึงการประชุมผู้แทนสภาราษฎรที่จะมีพิจารณาญัตติด่วนเรื่อง การตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ว่า ทางฝ่ายค้าน ได้มีข้อสรุปว่า พรรคฝ่ายค้านจะเสนอให้รัฐบาลถอนญัตติที่ให้มีการลงคะแนนใหม่ เพื่อให้สภากลับไปใช้มติเดิม ซึ่งการตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญฯ ได้มีกาลงมติให้มีการตั้งกรรมธิการดังกล่าวไปแล้ว แต่หากฝ่ายรัฐบาลยืนยันที่จะให้มีการลงคะแนนใหม่ ส.ส.ฝ่ายค้าน จะไม่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุม

"ในการประชุมของฝ่ายค้าน ได้มีการพิจารณาและหาทางออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 1.ให้รัฐบาลถอนญัตติการลงคะแนนใหม่ และ 2.ฝ่ายค้านเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมเพื่อให้สภาเดินหน้าต่อไปได้ แต่หากรัฐบาลยังยืนยันที่จะไม่ถอนญัตติดังกล่าว ฝ่ายค้านจะมีแนวทางที่ 3 คือ ต่างฝ่ายต่างเคารพจุดยืนซึ่งกันและกัน โดยฝ่ายค้านจะไม่เข้าร่วมองค์ประชุม ซึ่งยืนยันว่าแนวทางนี้ไม่ได้เป็นการสร้างความขัดแย้ง เนื่องจากระบบประชาธิปไตยสามารถเกิดความขัดแย้งได้อยู่แล้ว และเป็นสิ่งสวยงาม ทั้งนี้ คิดว่ารัฐบาลน่าจะสามารถรวบรวมเสียงจนสามารถทำให้สภาเดินหน้าต่อไปได้ เพราะรัฐบาลเองก็มีหลายมือ"

นายสุทิน กล่าวว่า ผลสรุปของฝ่ายค้านครั้งนี้ เป็นการแสดงออกซึ่งอารยะขัดขืน เพราะต้องการให้สภามีบันทัดฐานที่ถูกต้องและคิดว่าในอนาคตควรจะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา