เปิดชื่อ64กมธ.วิสามัญฯร่วมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบปี63

วันที่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 21:33 น.
เปิดชื่อ64กมธ.วิสามัญฯร่วมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบปี63
เปิดรายชื่อ64กมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 นัดประชุมร่วมครั้งแรก 24 ต.ค.62กำหนดเวลาแปรญัตติ 30 วัน

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือ วิปรัฐบาล เสนอจำนวนคณะกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด 64 คนเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63 หลังผ่านวาระ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีสัดส่วนจากคณะรัฐมนตรี 15 คน พรรคการเมือง 49 คน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 13 คน พรรคพลังประชารัฐ 12 คน พรรคอนาคตใหม่ 8 คน พรรคประชาธิปัตย์ 5 คน พรรรภูมิใจไทย 5 คน พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคเสรีรวมไทย 1 คน พรรคประชาชาติ 1 คน พรรคเพื่อชาติ 1 คนและพรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน ทำหน้าที่เพื่อแปรญัตติ 30 วัน เพื่อพิจารณาในวาระ 2 และ 3โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คณะรัฐมนตรี1.นายอุตตม สาวนายน2.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 3.นายชยุต ภุมมะกาญจนะ4.นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร 5.นายจุติ ไกรฤกษ์6.นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ7.นายนพดล พลเสน8.นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา9.นายวราเทพ รัตนากร 10.นายสันติ กีระนันท์11.นายสุชาติ ชมกลิ่น12.นายวิเชียร ชวลิต13.พล.อ.กิตติธัช เอี่ยมสุวรรณ์14.นายวัชรพล โตมรศักดิ์ 15.นางนันทนา สงฆ์ประชา

พรรคเพื่อไทย16.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ17.นายประเสริฐ บุญเรือง18.นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ 19.นายเอกธนัช อินทร์รอด 20.นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 21.นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์22.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์23.นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ 24.นายการุณ โหสกุล25.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล26.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ27.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 28.นายชลน่าน ศรีแก้ว พรรคพลังปวงชนไทย 29.นายนิคม บุญวิเศษ พรรคพลังประชารัฐ30.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 31.นายวีรกร คำประกอบ32.นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม 33.นายมณเฑียร สงฆ์ประชา 34. นายบุญสิงห์ วรินทร์รัตน์ 35.นายสัมพันธ์ มะยูโซะ 36.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ37.นายจักรัตน์ พั้วช่วย 38.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 39.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร40.นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ 41.นายประทวน สุทธิอำนวยเดช

พรรคอนาคตใหม่42.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ43.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล 44.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร45.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ 46.นายสุรเชษฐ ประวีณวงศ์วุฒิ 47.พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ48.น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์49.นายวีรศักดิ์ เครือเทพ

พรรคประชาธิปัตย์50.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู51.นายธารา ปิตุเตชะ 52.พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ 53.นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ 54.นายชัยชนะ เดชเดโช

พรรคภูมิใจไทย55.น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วานิช56.นายสมเจตน์ ลิมปพันธ์57.นายภราดร ปริศนานันทกุล 58.นายสฤษดิ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 59.นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ

พรรคพลังท้องถิ่นไทย 60.นายโกวิทย์ พวงงาม

พรรคชาติไทยพัฒนา61.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

พรรคประชาชาติ62.นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา

พรรคเพื่อชาติ63.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

พรรคเศรษฐกิจใหม่64.นายสุภดิช อากาศฤกษ์

ทั้งนี้ กมธ.ที่ได้รับมอบหมาย นัดประชุมร่วมกัน วันที่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 10.00น. ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ ที่ 416และ417