"ประชาธิปัตย์"มั่นใจ! งบประมาณ63 ผ่านสภาฉลุย

วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 12:58 น.
"ประชาธิปัตย์"มั่นใจ! งบประมาณ63 ผ่านสภาฉลุย
ประชาธิปัตย์ย้ำพิจารณางบประมาณเพื่อประโยชน์ของประชาชน มั่นใจผ่านสภาฉลุย

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.62 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธานส.ส.และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ว่า ก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเตรียมความพร้อมส.ส.ของพรรคให้รวบรวมข้อมูล เนื้อหาสาระที่จะอภิปราย และพิจารณางบประมาณไว้ระดับหนึ่งแล้ว

ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ได้นัดส.ส.ปชป.มาประชุมเวลา 13.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ปชป.เพื่อสรุปเนื้อหาสาระ และจำนวนบุคคลที่จะอภิปราย สำหรับแนวทางการอภิปรายงบประมาณของปชป.คือ

1. อภิปรายอย่างสร้างสรรค์

2. อภิปรายเสนอแนะตรวจสอบเพื่อให้งบประมาณเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกระดับอย่างแท้จริง

3. มีการเตรียมงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศไว้หรือไม่อย่างไร

4. งบประมาณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศหรือไม่ อย่างไร

"เชื่อมั่นว่าการอภิปรายงบประมาณของปชป.จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเดินหน้าประเทศโดยรวม และส่งเสริมให้ประชาชนฐานรากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป"นายองอาจกล่าว

นายองอาจกล่าวต่อไปว่าตนเชื่อมั่นว่างบประมาณจะผ่านการพิจารณาของสภาโดยไม่มีปัญหาอะไร ถึงแม้เสียงส.ส.รัฐบาลจะปริ่มน้ำก็ตาม เพราะทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านต่างตระหนักดีว่างบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด