โพลเชื่องบปี63ผ่านสภาฉลุย! แนะนำไปใช้กระตุ้นศก.-พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

วันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 10:10 น.
โพลเชื่องบปี63ผ่านสภาฉลุย! แนะนำไปใช้กระตุ้นศก.-พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ดุสิตโพลเผยคนเชื่องบประมาณปี63 ผ่านสภาฉลุยเพราะรัฐบาลมีเสียงข้างมาก แนะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ-พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 63 ของรัฐบาลประยุทธ์ 2 โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,034 คน ระหว่างวันที่9-12 ตุลาคม 2562 ต่อกรณีที่ในวันที่ 17 ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ เป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 และเป็นการอภิปรายวาระแรกเพื่อพิจารณารับหลักการ จึงเป็นที่จับตามองของหลายฝ่ายว่ารัฐบาลจะได้เสียงสนับสนุนให้ผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่ สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความสนใจของประชาชน ต่อ การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 17 ต.ค.

อันดับ 1 ค่อนข้างสนใจ 35.02% เพราะ เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ น่าติดตาม ประชาชนได้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึ้น เป็นการพิจารณาเรื่องงบประมาณของทุกหน่วยงานในประเทศ ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่ค่อยสนใจ 26.75% เพราะ ให้ความสนใจในเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ปากท้องของประชาชนมากกว่า เป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่จะต้องมีการอภิปราย ฯลฯ

อันดับ 3 สนใจมาก 21.69%เพราะ อยากรู้เหตุผลในการนำงบประมาณไปใช้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน เป็นกฎหมายสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ อยากรู้ว่ารัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำจะสอบผ่านหรือไม่ ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่สนใจ 16.54%เพราะ รู้สึกเบื่อหน่าย ไม่เชื่อถือนักการเมือง มีแต่การทะเลาะเบาะแว้ง เสียเวลาในการอภิปราย ฯลฯ

2. การติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ของประชาชน

อันดับ 1 ติดตามจากโซเชียลมีเดีย 43.63%

อันดับ 2 ติดตามข่าวจากสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ 34.99%

อันดับ 3 ติดตามการถ่ายทอดสด 21.38%

3. ตามที่รัฐบาลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีวงเงินอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี2562 จำนวน 2 แสนล้านบาท ประชาชนคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมหรือไม่?

อันดับ 1 ไม่เหมาะสม 58.69% เพราะ วงเงินงบประมาณมากเกินไป อาจมีการทุจริตคอรัปชั่น ไม่สอดคล้องกับแผนการทำงาน ทำให้ประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องแบกรับภาระ ฯลฯ

อันดับ 2 เหมาะสม 41.31% เพราะ ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ฯลฯ

4. ประชาชนอยากให้รัฐบาลนำงบประมาณไปใช้ในเรื่องใด?

อันดับ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ 53.15%

อันดับ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 32.38%

อันดับ 3 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น คนจน เกษตรกร อุทกภัย ภัยแล้ง 28.73%

อันดับ 4 พัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี 25.86%

อันดับ 5 จัดสวัสดิการ รักษาพยาบาลให้กับประชาชน จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 21.22%

5. ประชาชนคิดว่าการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะผ่านการพิจารณาหรือไม่?

อันดับ 1 ผ่าน 70.38% เพราะ รัฐบาลมีเสียงข้างมาก ทุกครั้งก็สามารถโหวตผ่านได้ น่าจะมีการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลมาอย่างดี ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่ผ่าน 29.62% เพราะ ที่มาของงบประมาณไม่ชัดเจน แผนการดำเนินงานไม่เหมาะสมกับงบจำนวนมหาศาล มีเสียงปริ่มน้ำ ไม่แน่นอน ฯลฯ

6. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาล กรณี การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 คือ

อันดับ 1 รัฐบาลจะต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และทำได้จริง 46.04%

อันดับ 2 ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ 31.68%

อันดับ 3 กระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 16.24%

อันดับ 4 การจัดสรรงบประมาณต้องเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 12.21%

อันดับ 5 ประชาชนจะต้องแบกรับภาระ เป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น 11.41%-