เปิดดัชนีการเมืองไทยยุครัฐบาลประยุทธ์ คนให้คะแนน4.51จากเต็ม10

วันที่ 01 ก.ย. 2562 เวลา 10:22 น.
เปิดดัชนีการเมืองไทยยุครัฐบาลประยุทธ์ คนให้คะแนน4.51จากเต็ม10
เปิด 25 ตัวชี้วัดดัชนีการเมืองไทยยุครัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ประชาชนให้คะแนน 4.51 จากเต็ม 10 พบการทำงานของฝ่ายค้านได้คะแนนสูงสุด ขณะที่ราคาสินค้าได้คะแนนต่ำสุด

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจ “ดัชนีการเมืองไทย” โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ทั้งการบริหารงานของรัฐบาล ฝ่ายค้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บทบาทสื่อมวลชนและอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าการเมืองไทย “ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม” โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ ได้สำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งแรกนับตั้งแต่ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และจะดำเนินการสำรวจประชาชนทั่วประเทศทุกเดือน เพื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน

สำหรับการสำรวจในเดือนสิงหาคม “สวนดุสิตโพล” ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,438 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 607 คน 24.90% ภาคกลาง 516 คน 21.16% ภาคเหนือ 352 คน 14.44% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 653 คน 26.78% และภาคใต้ 310 คน 12.72%) ระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1.จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2562” โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ประเด็น

ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 4.51 คะแนน

2.ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามภูมิภาค ดังนี้

1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.88

2.ภาคกลาง 4.68

3.กรุงเทพมหานคร 4.55

4.ภาคใต้ 4.10

5.ภาคเหนือ 3.81

3.ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามรายละเอียด 25 ตัวชี้วัด(คะแนนเต็ม 10) ดังนี้

1.การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 5.92

2.ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ 5.28

3.จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ 5.08

4.ความสามัคคีของคนในชาติ 4.91

5.การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 4.90

6.การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 4.72

7.ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย 4.70

8.ผลงานของนายกรัฐมนตรี 4.63

9.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.62

10.การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 4.60

11.การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 4.57

12.ผลงานของรัฐบาล 4.56

13.การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 4.49

14.สภาพของสังคมโดยรวม 4.47

15.การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม 4.38

16.การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 4.23

17.ความเป็นอยู่ของประชาชน 4.19

18.การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง 4.09

19.สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 4.09

20.การแก้ปัญหายาเสพติด 4.09

21.ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ 4.08

22.การแก้ปัญหาคอรัปชั่น 4.01

23.การแก้ปัญหาการว่างงาน 4.01

24.การแก้ปัญหาความยากจน 3.91

25.ราคาสินค้า 3.86

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต