โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ 31 นาย

  • วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 17:16 น.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ 31 นาย

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารสัญญาบัตรเป็นนายทหารราชองครักษ์

22 ก.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ จำนวน ๓๑ นาย ดังนี้

๑. พลโท สิริพจน์ รำไพกุล๒. พลตรี สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา๓. พลตรี วัชรปาณี มณีวรรณ๔. พลตรี พิเศษ ศิริเกษม๕. พลตรี มานพ สัมมาขันธ์

๖. พลตรี ฐกัด หลอดศิริ๗. พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง๘. พลตรี วิรัตน์ นาคจู๙. พลตรี บำรุง สายทอง๑๐. พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์

๑๑. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์๑๒. พลตรี ภาสกร ทวีตา๑๓. พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์๑๔. พลตรี ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร๑๕. พลตรี จีรัชญ์ บุญชญา

๑๖. พันเอก ธีระพงษ์ ชูตินันทน์๑๗. พันเอก ถนัด พูนนายม๑๘. พันเอก วุทธยา จันทมาศ๑๙. พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว๒๐. พันเอก วิชิต มักการุณ

๒๑. พันเอก ยรรยง ทิพาปกรณ์๒๒. พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล๒๓. พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท๒๔. พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง๒๕. พันเอก เดชา ศรีมงคล

๒๖. พันเอก ชาคริต อุจะรัตน๒๗. พันเอก อัศวิน อินทนนท์๒๘. พันเอก จักรพงศ์ พันธุ์มงคล๒๙. พันเอก ชนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์๓๐. พันเอก สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ๓๑. พันเอก เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ