เปิดถ้อยแถลงนโยบายรัฐบาล"บิ๊กตู่"เน้นสร้างคนมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ

วันที่ 21 ก.ค. 2562 เวลา 15:43 น.
เปิดถ้อยแถลงนโยบายรัฐบาล"บิ๊กตู่"เน้นสร้างคนมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ
ยัดแก้รธน.ข้อสุดท้ายแค่ศึกษาฟังความเห็นให้ความสำคัญการศึกษาผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่สร้างคนศตวรรษที่ 21 ทุ่มพัฒนาอีอีซี

21 ก.ค. 62 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดพิมพ์คำแถลงนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกรัฐสภา ก่อนที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมีการแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาในพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค.นี้

หนังสือคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่าว มีจำนวน 66 หน้า แบ่งเป็นส่วนที่ 1 เป็นคำแถลงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะแถลงต่อรัฐสภา ซึ่งคำแถลงของพล.อ.ประยุทธ์ จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างคนยุคใหม่ ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการเน้นถ้อยคำไว้ว่า 

เราจะร่วมกันสร้าง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ”

ส่วนที่สองเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน ตั้งแต่การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม

การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เป็นต้น

ส่วนที่สาม เป็นนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง อาทิ การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน การปรับปรุงระบบสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต เป็นต้น

ทั้งนี้นโยบายเร่งด่วน ที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ จะอยู่ที่ ข้อ 6 กล่าวคือ กำหนดวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

และข้อ 7 เกี่ยวกับการสร้างคนในศตวรรษที่ 21 โดยจะมีการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์

และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต

ขณะที่นโยบายเร่งด่วนข้อที่ 12  ระบุเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ด้วย  โดยเขียนเป็นกรอบกว้างๆว่า  "12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ"

เอกสารแถลงนโยบายในส่วนสุดท้าย จัดทำเป็นภาคผนวก 1 ประกอบด้วยร่างกฎหมายที่สำคัญที่ครม.จะตราขึ้น เพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และภาคผนวก 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของครม.กับหน้าที่ของรั,และแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติ