โปรดเกล้าฯครม.แล้ว "บิ๊กตู่" ควบกลาโหม "อุตตม"คุมคลัง "จุรินทร์" รองนายกฯควบพาณิชย์

  • วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 17:29 น.

โปรดเกล้าฯครม.แล้ว "บิ๊กตู่" ควบกลาโหม "อุตตม"คุมคลัง "จุรินทร์" รองนายกฯควบพาณิชย์

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว "ประยุทธ์" ควบกลาโหม "บิ๊กป้อม" รองนายกฯ "จุรินทร์" รองนายกฯควบพาณิชย์ "อุตตม" รมว.คลัง "อนุทิน" รองนายกฯควบรมว.สาธารณสุข "ศักดิ์สยาม" รมว.คมนาคม

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 62 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ "ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี" ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ข่าวอื่นๆ