ดุสิตโพลชี้ "การสืบทอดอำนาจ"เป็นจุดอ่อนรัฐบาลใหม่

  • วันที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 09:37 น.

ดุสิตโพลชี้ "การสืบทอดอำนาจ"เป็นจุดอ่อนรัฐบาลใหม่

ดุสิตโพลระบุคนมองการสืบทอดอำนาจเป็นจุดอ่อนรัฐบาลใหม่ แนะเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "ประชาชน กับ ความหวังต่อรัฐบาลใหม่" โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,226 คน ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 การจัดตั้งรัฐบาล จึงเป็นที่จับตามองของสังคม โดยเฉพาะประชาชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่างก็มีความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ ในการบริหารบ้านเมืองและคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ สรุปผลได้ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแบ่งกระทรวงให้กับพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล ณ วันนี้

อันดับ 1 มีแต่การแก่งแย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ ขัดแย้ง วุ่นวาย 61.45%

อันดับ 2 ควรเลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความรู้ความสามารถ ทำงานได้จริง 20.77%

อันดับ 3 การจัดตั้งรัฐบาลย่อมมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายก 12.46%

อันดับ 4 ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่เห็นแก่พวกพ้อง 11.69%

อันดับ 5 อยากได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เข้มแข็ง บริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9.08%

2. “จุดเด่น” ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน “พึงพอใจ” คือ

อันดับ 1 เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ 42.86%

อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี สานต่องานเก่า ทำงานได้ต่อเนื่อง 40.00%

อันดับ 3 ได้หลายพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาล มีนักการเมืองที่มีฝีมือมาช่วยทำงาน 23.85%

3. “จุดอ่อน” ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน “ยังไม่พอใจ” คือ

อันดับ 1 ที่มาไม่สง่างาม ไม่เป็นที่ยอมรับ สืบทอดอำนาจ 56.08%

อันดับ 2 จัดสรรตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ แบ่งโควต้ากัน เห็นแก่พวกพ้อง 36.17%

อันดับ 3 ไม่มีเสถียรภาพ เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ 20.24%

4. “5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการมากที่สุด

อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 64.52%

อันดับ 2 ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปากท้อง เงินเดือน รายได้ 52.78%

อันดับ 3 ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ตรวจสอบการทำงานได้ 48.81%

อันดับ 4 แก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียง เป็นประชาธิปไตย 18.67%

อันดับ 5 พัฒนาการคมนาคม ระบบขนส่ง การจราจร 16.90%

5. เรื่องใดบ้างที่ประชาชนคิดว่าจะ “สมหวัง” “ผิดหวัง” กับ รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศ

# เรื่องที่คิดว่าจะ “สมหวัง”

อันดับ 1 ได้นายกรัฐมนตรี มีรัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้ง 41.78%

อันดับ 2 ทำงานได้ต่อเนื่อง สานต่องานจากรัฐบาลชุดเดิมได้ 35.50%

อันดับ 3 บ้านเมืองอยู่ในความสงบ เรียบร้อย 28.40%

# เรื่องที่คิดว่าจะ “ผิดหวัง”

อันดับ 1 ได้นักการเมืองหน้าเดิม ๆ รูปแบบการทำงานเหมือนเดิม ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง 50.37%

อันดับ 2 แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ค่าครองชีพแพง ความเป็นอยู่ลำบาก 35.16%

อันดับ 3 ไม่สามารถทำตามที่หาเสียงไว้ ทำงานล่าช้า 25.81%

6. ประชาชนอยากฝากบอกอะไร? กับ รัฐบาลใหม่ ณ วันนี้

# สิ่งที่อยากฝากบอก “นายกรัฐมนตรี”

อันดับ 1 พัฒนาบ้านเมือง ทำเพื่อส่วนรวม ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 54.06%

อันดับ 2 เป็นผู้นำที่ดี ควบคุมอารมณ์ ฟังเสียงประชาชน 40.52%

อันดับ 3 ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ทำตามนโยบายที่หาเสียง 27.61%

# สิ่งที่อยากฝากบอก “คณะรัฐมนตรี”

อันดับ 1 ช่วยกันทำงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าพวกพ้อง 56.31%

อันดับ 2 ไม่ทุจริตคอรัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้ 42.80%

อันดับ 3 ไม่ถูกครอบงำ ทำงานเป็นอิสระ ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง 31.59%

ข่าวอื่นๆ