"ประยุทธ์" พร้อมนำพาประเทศสู่ความมั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน

วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 14:00 น.
"ประยุทธ์" พร้อมนำพาประเทศสู่ความมั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืน
"พล.อ.ประยุทธ์"ประกาศ พร้อมทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมโดยสุจริตเพื่อประโยชน์ ประเทศให้มีความสงบร่มเย็น มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  แถลง ภายหลังพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย ว่า ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็นเกียรติยศและ เป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ ผมและครอบครัวรู้สึกสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น  และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม  ทั้งจักปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธานตาม พระปฐมบรมราชโองการ

ผมขอยืนยันว่า จะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จะเพียรพยายาม มุ่งมั่นทำงาน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็น ของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพ ทุกช่วงวัย ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความ เข้มแข็ง  ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง และเอกชนมีส่วนร่วม ตลอดจน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ  เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามา   มีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเทศ  เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี  สร้างสรรค์สังคมให้มีความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์  เกื้อกูลกันในทุกโอกาส เพื่อความกินดี อยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา  ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาที่ทำหน้าที่ที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ  ขอขอบคุณพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่สนับสนุน และให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างที่ทุกท่านตั้งใจไว้  ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานทุกภาคส่วน  ตลอดจนภาคประชาสังคม ธุรกิจเอกชน ที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นพลังที่คอยเกื้อหนุน และร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล  เพื่อนำพาประเทศไทยของเรา  ให้มีความสงบร่มเย็น มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป