โปรดเกล้าฯแต่งตั้งพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯคนที่29

  • วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 13:47 น.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯคนที่29

เลขาธิการสภาผู้แทนฯอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29 ณ ตึกไทยคู่ฟ้าฯ 

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัญเชิญ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ณ ตึกไทยคู่ฟ้าฯ 

ขณะที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

จึงแต่งตั้งให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิ.ย. พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/148/T_0001.PDF?fbclid=IwAR0ZtXzfbw9I_NT9lS4IRJ7dlknwtzDcFLzL0WAuF9wmNOsOaBLMNloBRZ8

 

 

ข่าวอื่นๆ